Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

***For English see below***

Wij, docenten en onderzoekers werkzaam aan de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstituten, zijn verontrust en gealarmeerd over de recente activiteiten en uitspraken van de politieke partij Forum voor Democratie (FvD) en partijleider Thierry Baudet.

Met deze brief geven wij gehoor aan het recente bericht van de minister van Onderwijs. Zij heeft haar verontwaardiging uitgesproken over Baudets ‘verdacht maken’ van de universiteiten en heeft opgeroepen tot het beschermen van de academische vrijheid. Hiermee voegen wij ons ook bij studenten, academici en onderwijzers die al eerder hun zorg om het standpunt van Baudet en de FvD met betrekking tot scholen en universiteiten hebben uitgedrukt.

In zijn speech na de verkiezingen vorige week dinsdag, heeft Baudet gezegd dat ‘wij’ en ‘onze boreale wereld’ worden ‘kapotgemaakt’ en ‘ondermijnd’ door ‘onze universiteiten, onze journalisten, door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen’. Zo creëert Baudet een samenzwerings-achtige sfeer waarin academici, journalisten, kunstenaars en architecten verdacht worden gemaakt en zelfs a priori schuldig worden bevonden aan het ‘kapotmaken’ van zijn ideale samenleving. Op deze manier worden wetenschappers en opiniemakers als vijand van de bevolking geportretteerd.

Het is tegen de achtergrond van een dergelijke samenzweringstheorie dat Baudet alle kennis over klimaatverandering aan de kant kan schuiven als religieuze ‘afgoderij’ en ‘manie.’ Dit stelt Baudet ook in staat om een selectieve en inaccurate alternatieve geschiedenis van Nederland en Europa voor te stellen – een geschiedenis die draait om een mythologische witte Europese oerbewoner – zonder acht te slaan op wetenschappelijke kennis.

Deze uitspraken zijn vooral zorgwekkend omdat de FvD pogingen onderneemt om Baudets retoriek in praktijk te brengen – zo heeft de partij een ‘meldpunt indoctrinatie op scholen en universiteiten’ geopend, en vraagt zij individuen om ‘vooringenomen toetsen, politiek gekleurde examenvragen, eenzijdige lesboeken, oikofobe projecten en partijdige docenten’ te rapporteren.

Aangezien Baudet klimaatwetenschap afwijst en een alternatieve geschiedschrijving op basis van nationale trots propageert, is het duidelijk dat dit initiatief niet werkelijk is geïnteresseerd in het verminderen van vooringenomenheid aan universiteiten en scholen. Het lijkt de FvD eerder te gaan om het selectief diskwalificeren van kennis die niet bij het eigen politieke en ideologische programma aansluit.

Dit gebeurt terwijl een onlangs door het KNAW ondernomen nationaal onderzoek naar academische vrijheid heeft geconcludeerd dat er geen gevaar is voor zelfcensuur door een gebrek aan diversiteit in politieke perspectieven. Dit rapport toonde juist aan dat de grootste potentiële bedreiging van academische vrijheid bestaat in politieke en economische belangen die juist extern zijn aan de universiteit.

Recente internationale voorbeelden laten zien hoe universiteiten en de academische vrijheid worden bedreigd door de opkomst van populistisch-rechtse politiek. Van Bolsonaro in Brazilië tot Trump in de VS, van Orban in Hongarije tot Erdogan in Turkije. Lijsten van ‘verdachte’ academici, het publiekelijk in diskrediet brengen van wetenschappelijke kennis en politieke aanvallen op financiering van onderwijs en onderzoek, worden gebruikt om de ruimte voor kritisch debat te vernauwen, minderheden en vrouwen verder te marginaliseren en de macht van de eigen partij te consolideren.

Dit is waarom wij als wetenschappers waakzaam zijn en een vergelijkbare ontwikkeling in Nederland met een duidelijke boodschap beantwoorden: onze samenleving zal geen enkele politieke inperking op de vrijheid tot kritisch academisch onderzoek en onderwijs accepteren.

Werkt u aan een hogeschool, universiteit of onderzoeksinstituut in Nederland en wilt u uw naam aan de lijst toevoegen, stuur dan een e-mail naar bezorgdeacademici@gmail.com.

 

****English****

We, educators and researchers working at Dutch universities and research institutes, applied universities and research institutions, are alarmed at the recent actions and statements of the political party, Forum voor Democratie (FvD), and their party leader Thierry Baudet.

With this letter, we heed the message of the minister of Education, who expressed her indignation at Baudet’s attempts to cast universities as suspect institutions and who has called for the protection of academic freedom. We also join university students, teachers, and academics who have expressed their concerns about Baudet and FvD’s position on universities and schools.

In his post-election speech last week, Tuesday, Baudet claimed that ‘our boreal world’ was being ‘destroyed’ and ‘undermined’ by ‘our universities, our journalists, and those who receive our arts-subsidies and design our buildings.’ Such statements are meant to conjure up a conspiratorial atmosphere in which academics, journalists, artists and architects are not only seen as suspect. They are deemed guilty of the ‘destruction’ of our society, and portrayed as the enemy of the people.

These statements are especially worrying because the FvD is attempting to put Baudet’s rhetoric into practice by opening the ‘meldpunt indoctrinatie op scholen en universiteiten’ (hotline for reporting indoctrination at schools and universities). They have called upon individuals to report ‘biased tests, politically tinted exam questions, one-sided textbooks, oikophobic projects, and prejudiced teachers.’ Given the strong interest Baudet expresses in dismissing climate science and promoting history based on national pride, it is clear that this initiative is not genuinely interested in reducing bias in academic institutions. Rather, it is interested in selectively discounting knowledge that does not fit its political and ideological aims.

Yet, all this takes place in a context where the latest nation-wide investigation into academic freedoms, conducted by the KNAW, concluded that there is no danger of auto-censorship due to a lack of diversity in political views within Dutch academia. Rather it revealed that the main potential threat to academic freedom came from political and economic interests external to academia.

Recent international examples show us how universities are put at risk and academic freedoms are infringed upon as a result of the rise of right wing populism. From Bolsanaro in Brazil to Trump in the US, from Orban in Hungary to Erdogan in Turkey. We witness how watchlists of ‘suspect’ academics, public discrediting of scientific knowledge, and political attacks on institutional funding for education and research are used as methods to close down spaces for critical debate, further marginalize minorities and women, and consolidate the power of authoritarian parties.

This is why we as academic staff at universities must be careful to recognize and respond to such developments in the Netherlands clearly: our society will not tolerate any political infringement on the freedom to conduct critical academic research and education.

Are you an academic employee at a hogeschool, university or research-institute in the Netherlands and would you like to add your signature, please send an email to bezorgdeacademici@gmail.com

 

1 Harald Schmidt Hoogleraar Maastricht University
2 Olav Velthuis Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
3 Sandra Mulkens Hoogleraar Maastricht University
4 Sandra Ponzanesi Hoogleraar Utrecht University
5 Sybe de Vries Hoogleraar Universiteit Utrecht
6 Joost Raessens Hoogleraar UU
7 Frank Kessler Hoogleraar UU
8 M. Martijn Hoogleraar VU
9 Maaike Bleeker Hoogleraar Universiteit Utrecht
10 Marianne Maeckelbergh Hoogleraar Universiteit Leiden
11 Jojada Verrips Hoogleraar UvA
12 Jet Smit Hoogleraar UMCUtrecht
13 Eggo Müller Hoogleraar Universiteit Utrecht
14 Alessandra Arcuri Hoogleraar Erasmus University Rotterdam
15 Birgit Meyer Hoogleraar UU
16 Ivo Giesen Hoogleraar Universiteit Utrecht
17 Beate Volker Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
18 Annemie Schols Hoogleraar Maastricht University
19 Anne Roefs Hoogleraar Maastricht University
20 Annelies Moors Hoogleraar UvA
21 Anita Jansen Hoogleraar Universiteit Maastricht
22 AP Hardon Hoogleraar UvA
23 Martin Paul Hoogleraar Maastricht University
24 Peter De Weerd Hoogleraar Maastricht Universiteit
25 Peter Peters Hoogleraar The Maastricht Multimodal Molecular Imaging institute (M4I)
26 Leo Lucassen Directeur onderzoek IISG, Hoogleraar IISG / Universiteit Leiden
27 Rene Boomkens Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
28 Rob Mudde Hoogleraar, Lid CvB Technische Universiteit Delft
29 Sarah Bracke Hoogleraar UvA
30 Susan Legene Hoogleraar VU
31 Ton Dietz Emeritus hoogleraar en oud-directeur van het Afrika-Studiecentrum Universiteit Leiden
32 William Uricchio Emeritus Hoogleraar Utrecht University
33 Yvonne Benschop Hoogleraar Radboud Universiteit
34 Rens Bod Hoogleraar UvA
35 Guy Geltner Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
36 Dirk Kruijt Emeritus Hoogleraar Universiteit Utrecht
37 Bernadette M. Jansma Hoogleraar Maastricht University
38 Abbey Steele Assistant professor University of Amsterdam
39 Adam Bursi Postdoc UU
40 Albertine Zanting Researcher Maastricht University
41 Alexander Badenoch UD UU
42 Alonso Ayala Assistant Professor Housing Institute for Housing and Urban Development Studies, Erasmus University, Rotterdam
43 Andrea Forster Promovenda Universiteit van Amsterdam
44 Andrew Littlejohn Assistant Professor Leiden University
45 Anh Hoang Phd student UvA
46 Anna Gerbrandy Prof. Mr. Universiteit Utrecht
47 Anne Slootweg PhD EUR
48 Annelise Reid Phd student UU
49 Anouk de Koning Universitair Hoofddocent Radboud Universiteit
50 Anya Topolski Associate Professor Philosophy Radboud University Nijmegen
51 Barbara Titus UHD UvA
52 Bart Mijland Onderwijscoordinator UU
53 Behnam Taebi UHD, lid De Jonge Academie T/U Delft
54 Birgit Kaiser Associate Professor Universiteit Utrecht
55 Bjorn Beijnon Docent UU
56 Bob Bouhuijs Hogeschooldocent Hogeschool Windesheim
57 Boram Kimhur PhD candidate Faculty of Architecture and Built Environment, Delft University of Technology
58 Bregtje Hermans PhD-student Maastricht University
59 Brendan Thesingh Docent Hoogeschool van Amsterdam
60 Brian Droop Docent UvA
61 Carolina Dominguez PhD Anthropology UvA
62 Clarine Rijpstra Phd student UU
63 Dan Hassler-Forest UD UU
64 Donya Alinejad Postdoc UU
65 Daniela Trani Senior Scientist/policy advisor Maastricht University
66 Dick Zijp Docent UU
67 Domitilla Olivieri Assistant Professor Universiteit Utrecht
68 Bowen Paulle Assistant Prof Sociology University of Amsterdam
69 Hilla Dayan Lecturer Amsterdam University College
70 Niels Niessen Lecturer Universiteit van Amsterdam
71 Pepijn Brandon Assistant Professor / Senior Researcher Vrije Universiteit / International Institute of Social History
72 Dragana Stojmenovska PhD Candidate University of Amsterdam
73 E.R. de Jong Universitair hoofddocent Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht
74 Elisabetta Costa Assistant professor University of Groningen
75 Ellen Geurts Lecturer The Hague University of Applied Sciences
76 Els Keunen Academic staff IHS, Rotterdam
77 Erella Grassiani Dr./assistant professor University of Amsterdam
78 Eric Jas Dr Utrecht University
79 Erik Meinema Promovendus UU
80 Eveque-Mourroux Promovendus Maastricht MultiModal Molecular Imaging institute
81 F.Smulders Assistent Professor Maastricht University
82 Fabio de Castro Senior Lecturer University of Amsterdam
83 Federico De Musso Postdoc Leiden University
84 Fenna Smits PhD student Universiteit van Amsterdam
85 Fernande Pool Postdoctoral Researcher ISS/EUR
86 Fouzia Outmany PhD kandidaat Universiteit van Amsterdam
87 Francio Guadeloupe universitair docent/Professor Universiteit van Sint Maarten Universiteit van Amsterdam
88 Frank Hakemulder UD UU
89 GA van Schie PhD Candidate Utrecht University
90 Gebregziabher, Tefera Negash PhD researcher International Institute of Social Studies
91 Guno Jones Onderzoeker Vrije Universiteit
92 Gwen Thomas Medical Resident ZGAO, Amsterdam
93 Hanna Surma UD UU
94 Hanneke van Eijken Dr. Utrecht University
95 Harry Gosker Universitair Hoofddocent Maastricht University
96 Heide Lukosch Associate Professor Delft University of Technology
97 Ingrid Hoofd UD UU
98 Irene van Oorschot Postdoctoral researcher University of Amsterdam
99 Jaap van Slageren PhD Candidate Utrecht University
100 Jaffer Latief Najar PhD researcher International institute of social studies, Erasmus University
101 Jan Overwijk Promovendus Universiteit van Amsterdam
102 Janneke Prins Docent onderzoeksvaardigheden Hogeschool Zuyd
103 Janus Oomen Programme manager UvA
104 Jasmijn Rana UD Universiteit Leiden
105 Jasper van Vught Assistant professor Utrecht University
106 Jemma Middleton Docent Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Universiteit Leiden
107 Jeroen Moes Docent Maastricht University College
108 Jess Bier Assistant Professor Erasmus Unviersity Rotterdam
109 Johanna Kreutz M.D. Msc. Maastricht University
110 Joop de Jong UHD Universiteit Maastricht
111 Joren Brunekreef PhD student Radboud University
112 Kathrin Thiele UHD UU
113 Klaas de Zwaan Dr. Utrecht University
114 Kobe De Keere Assistant professor University of Amsterdam
115 Koen Leurs Universitair docent Universiteit Utrecht
116 Konstantina Georgelou Dr. Utrecht University
117 Ksenia Robbe UD Leiden
118 Laura Karreman Docent UU
119 Lieve de Coninck Phd student UvA
120 Lisette Jong PhD student Universiteit van Amsterdam
121 Loes Rusch Dr. Universiteit Utrecht/Universiteit van Amsterdam
122 Lonneke van den Berg PhD student Universiteit van Amsterdam
123 Lucky Belder UD Universiteit Utrecht
124 Magdalena Górska Assistant Professor Utrecht University
125 Maja Hertoghs post-doc onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
126 Manon Louviot Phd student UU
127 Marco de Waard Dr. Amsterdam University College
128 Marco Derks Phd student UU
129 Margreet van Es Assistant Professor Utrecht University
130 Marguerite van den Berg Universitair hoofd docent sociologie Universiteit van Amsterdam
131 Marian Joseph Universitair docent Faculteit Recht, economie, bestuur en organisatiewetenschappen UU
132 Mariecke van den Berg Postdoctoraal onderzoeker Universiteit Utrecht
133 Marina Tulin PhD candidate University of Amsterdam
134 Marleen de Witte Dr. (Universitair Docent) Universiteit van Amsterdam
135 Martijn de Koning Lecturer and post-doc Department of Anthropology, University of Amsterdam / Department of Religious Studies, Radboud University Nijmegen
136 Martijn Dekker Lecturer Political Science University of Amsterdam
137 Mathijs van de Sande Docent Radbout Universiteit Nijmegen
138 Merijn Oudenampsen Postdoc UvA
139 Merijn Theodore Knibbe Docent Hogeschool Van Hall Larenstein Hogeschool Van Hall Larenstein/Fryske Akademy
140 Michel Ottens Docent UU
141 Mirko Tobias Schäfer Dr. / Associate Professor Universiteit Utrecht
142 N.H. de Klerk postdoc researcher Universiteit Utrecht
143 Niels van Best PhD-student Maastricht University
144 Nikki Mulder Promovenda Universiteit Leiden
145 Nina Koll Docent UU
146 Noam Knoller Researcher HKU school of the arts, Utrecht
147 Patricia Schor UD Amsterdam University College
148 Paul Mepschen Docent UvA
149 Paula Nagler Researcher Erasmus University Rotterdam
150 Tim Jelfs UD University of Groningen
151 Pauline Phoa Promovenda Universiteit Utrecht
152 Petra Brouwer UD UvA
153 Peyman Jafari UD UvA
154 Philippe Massonnet Post-doctoral researcher Maastricht University
155 Pieter Kooijman Researcher Maastricht University
156 Polly Pallister-Wilkins Assistant Professor University of Amsterdam
157 Pooyan Tamimi Arab UD UU
158 R Ibanez Martin Postdoc UvA
159 René Glas Assistant professor new media & digital culture Utrecht University
160 Rhoda Woets Assistant Professor Utrecht University College (UCU)
161 Rianne Willemsen PhD candidate Maastricht University
162 Rob Vreeken Associate Professor Maastricht University
163 Robert Vinkesteijn Phd student UU
164 Rogier van Reekum UD Erasmus University Rotterdam
165 Rosanne Beijers PhD/Post doc Maastricht University
166 Ruxandra Marinescu Universitair Docent/Assistant Professor Utrecht Universiteit
167 Sanne Rotmeijer PhD Candidate KITLV
168 Selçuk Balamir PhD UvA
169 Sherilyn Deen Junior lecturer in Sociology University of Amsterdam
170 Shivani Kaul Promovenda Universiteit van Amsterdam
171 Simone de Boer Lecturer Leiden University
172 Sruti Bala UHD UvA
173 Steven Kelk Associate Professor Maastricht University
174 Sudha Rajagopalan Docent UvA
175 Tania Markaki UHD UvA
176 Tessa Diphoorn Universitair docent Utrecht university
177 Timothy Stacey UD Leiden University
178 Tina Harris Assistant Professor University of Amsterdam
179 Toine Minnaert UD Universiteit Utrecht
180 Trudie Gerrits Universitair Hoofd Docent Universiteit van Amsterdam
181 Urszula Jaremba Assistant professor Utrecht Universiteit
182 Vincent de Rooij dr / universitair docent Universiteit van Amsterdam
183 Wessel Theeuwes PhD candidate Maastricht University
184 Wigbertson Julian Isenia Phd kandidaat Universiteit van Amsterdam
185 Willemien Sanders Docent Universiteit Utrecht
186 Wouter Oomen Promovendus Universiteit Utrecht
187 Yara Al Salman Promovenda Universiteit Utrecht
188 Yolande Jansen UHD UvA
189 Yoren Lausberg Junior-docent UvA
190 Zawdie Sandvliet Docent UvA/HvA
191 DM Keesenberg Drs. Corpus Mentis
192 Max Hilgers MSc Neuroscience Vrije Universiteit Amsterdam
193 Annemarie Samuels Universitair Docent Universiteit Leiden
194 Gaetano Fiorin Assistant Professor University College Utrecht
195 R. Spronk Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
196 Florian Göttke PhD Researcher University of Amsterdam
197 Iris Kolman promovenda Universiteit van Amsterdam
198 Silke van Diemen Lecturer Leiden University
199 Marina de Regt Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
200 Marij Swinkels PhD candidate/lecturer Universiteit Utrecht
201 Yvon van der Pijl Universitair hoofddocent Universiteit Utrecht
202 Hans de Kruijf Assistant Professor Utrecht University
203 Diederick ARven Dr/ emeritus University of Utrecht
204 Roos de Wildt Supervisor master students Utrecht University
205 Sara ten Brinke Promovenda Universiteit Utrecht
206 Martijn Oosterbaan UHD Universiteit Utrecht
207 Dr Sara Brandellero Assistant Professor Leiden University
208 Vincent Walstra Promovendus Universiteit Leiden
209 Irene Moretti PhD Researcher Leiden University
210 Saskia Bonjour UD politicologie, lid De Jonge Akademie University of Amsterdam
211 Moritz Foellmer Associate Professor of Modern History University of Amsterdam
212 Rahma Bavelaar PhD Candidate University of Amsterdam
213 J. Jansen Lecturer CA-DS, Leiden U.
214 Emanuele Fantini Senior Lecturer and Researcher IHE Delft Institute for Water Education
215 Margriet van Heesch Cultuurwetenschapper Universiteit van Amsterdam
216 Joost Berkhout Dr / Senior Lecturer Universiteit van Amsterdam
217 Conny Roggeband universitair hoofddocent politicologie UvA
218 Ugur Aytac PhD Candidate University of Amsterdam
219 Arjen Noordhof UD UvA
220 Eva van Gemert Promovenda Erasmus Universiteit Rotterdam
221 Ellis Aizenberg PhD Candidate University of Amsterdam
222 Zakia Essanhaji Junior onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
223 S. Kisch dr. Utrecht University College
224 Sjaak van der Velden Dr. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
225 Wil G Pansters Hoogleraar UU
226 Lonneke Stevens Hoogleraar strafrecht Vrije Universiteit Amsterdam
227 Hans Bastiaan van den Berg Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
228 Wouter Schakel PhD student Universiteit van Amsterdam
229 Tasniem Anwar PhD candidate Universiteit van Amsterdam
230 Brian Burgoon Professor of International and Comparative Political Economy University of Amsterdam
231 Jonathan Zeitlin Professor of Political Science University of Amsterdam
232 Peter van der Heiden Coördinator Graduate School & docent Radboud Universiteit
233 Zouhair Hammana PhD-student Erasmus Universiteit Rotterdam
234 Julie McBrien UD Universiteit van Amsterdam
235 Bald de Vries Universitair hoofddocent Rechtstheorie Universiteit Utrecht
236 Salman Tahir Lecturer Universiteit Leiden
237 Victor van Bijlert Universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
238 Annemiek Sroopendaal Assistent professor Erasmus School of Health Policy and Management
239 Michel Klein Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
240 Olfa Jaïbi Promovenda Universiteit Leiden (Mathematisch instituut)
241 Jurian Edelenbos Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
242 Thomas Swerts Assistant Professor Erasmus School of Social and Behavioural Sciences
243 Marjo Buitelaar Hoogleraar Universiteit Groningen
244 Asya Pisarevskaya Post-doctoral researcher Erasmus Rotterdam
245 Peter Raven Phd-candidate VU
246 Jan Hendrik Valgaeren UD Tilburg University
247 Marno Verbeek Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
248 Sjoukje Kamphorst Phd-candidate Universiteit Groningen
249 Gerdjan Kipping Docent Juridische Hogeschool Avans-Fontys
250 Layal Ftouni Lecturer Universiteit Utrecht
251 Elise van der Stouwe Phd-candidate Rijksuniversiteit Groningen
252 Pieter Coppens Assistant Professor VU
253 Ismee Tames Senior Onderzoeker NIOD, Hoogleraar Universiteit Utrecht
254 Wiebe Ruijtenberg Promovendus Radboud Universiteit Nijmegen
255 Ernst Schrama Associate Professor TU Delft
256 Markha Valenta Universitair Docent Radboud Universiteit Nijmegen
257 Elizabeth Buettner Hoogleraar UvA
258 Corinna Jentzsch Assistant Professor Leiden University
259 Lianne Mulder Promovenda VU medisch centrum
260 Giacomo Cannizzaro Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
261 Vivienne Matthies-Boon Assistant Professor UvA
262 Antoinette Kroes Phd-candidate Universiteit Leiden
263 Esra Terzi Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
264 Johan Hartle Universitair Docent UvA
265 Ido de Haan Hoogleraar Universiteit Utrecht
266 Lotte Lemmens Universitair Docent Universiteit Maastricht
267 Floortje Mols Universitair Hoofddocent Tilburg University
268 Caspar Chorus Hoogleraar TU Delft
269 John van der Kamp Universitair Docent VU
270 Erik Menzel Docent NHL-Stenden Hogeschool
271 K. Köhler Universitair Docent Leiden University
272 Jacko Mr.dr. Asst. professor Erasmus Universiteit Rotterdam
273 Iris Glas PhD candidate EUR
274 Dr. Marina Meeuwisse Stadspsycholoog Hogeschool Rotterdam
275 Emanuel de Kadt Emeritus Professor Cultural Anthropology Utrecht University
276 Sabrina Huizenga Promovenda Erasmus University Rotterdam
277 Josine Dekker MsC, tutor Erasmus University Rotterdam
278 Milan Lopuhaä-Zwakenberg Onderzoeker TU Eindhoven
279 Bregje Dijksterhuis Senior Docent Vrije Universiteit Amsterdam
280 Michiel Braam Docent ArtEZ University of the Arts
281 Antia Wiersma Directeur KNHG KNHG
282 Amer Morgahi Onderzoeker VU Amsterdam
283 Claire Vergerio Universitair Docent Universiteit Leiden
284 Arne Janssen Universitair Hoofddocent UvA
285 LHJ Schouten Universitair Hoofddocent Maastricht University
286 Margriet Flikweert Docent Hogeschool van Amsterdam
287 Judith Keilbach UD Universiteit Utrecht
288 Matteo Lucchini Phd-candidate Anton Pannekoek Instituut for Astronomy
289 Leontien Diergaarde Universitair Docent Vumc
290 Carijn Breumer Assistant Professor Maastricht University
291 Robert van Tol Dr. Ir. Wageningen University and Research Centre
292 Manuela Joore Professor Maastricht University Medical Center +
293 Willem Schinkel Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
294 Lea Müller-Funk Postdoctoral researcher University of Amsterdam
295 Gerian Alofs Docent Hogeschool Utrecht
296 Liset van Dijk Bijzonder Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
297 Reinout Kleinhans Associate Professor TU Delft
298 Daniel Smit Professor Tilburg University
299 Luis Lobo-Guerrero Professor University of Groningen
300 Neel de Haan Docent Hogeschool Utrecht
301 Frank Wijnen Professor Utrecht University
302 Bob Verheijden Head of Department of Design Hanze University of Applied Sciences Groningen
303 Henk Kars Prof. Emeritus Vrije Universiteit Amsterdam
304 Mirjam Gademan Docent Hogeschool Utrecht
305 Martijn van Kogelenberg Universitair Docent UU
306 Marco de Baar Hoogleraar TU Eindhoven
307 Peter-Paul Verbeek Hoogleraar Universiteit Twente
308 Marinus van IJzendoorn Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
309 Jeroen Doomernik Universitair docent Universiteit van Amsterdam
310 Marieke Pijnenborg prof dr/ hoogleraar psychologie Rijksuniversiteit Groningen
311 Alexandra Brown Lecturer Amsterdam University College
312 Karin van Es UD Utrecht University
313 Sandra Geelhoed Docent Hogeschool Utrecht
314 An van Raemdonck Post-doc Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam
315 Jan van der Veen Universitair Hoofddocent Universiteit Twente
316 Amaranta de Haan Universitair Docent Erasmus Universiteit
317 Han Dolman Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
318 Femke Geijsel Universitair Hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen
319 Berber Langelaan Docent-onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
320 Matthias van Rossum Senior onderzoeker IISG International Institute of Social History-KNAW
321 Marielle van Roekel Phd-candidate Vumc
322 Annette Freyberg-Inan Director Graduate School of Social Sciences University of Amsterdam
323 Meta van der Linden Post doc Erasmus Universiteit
324 Liesbeth van de Grift Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
325 Remko Breuker Hoogleraar Universiteit Leiden
326 Frenk Peeters Hoogleraar Maastricht University
327 Isolde de Groot Universitair Docent Universiteit voor Humanistiek
328 Ger Rijkers Hoogleraar University College Roosevelt (Middelburg)
329 Bart Verheggen Lecturer Amsterdam University College
330 David Stroband Docent Hanzehogeschool Groningen, Academie Minerva
331 Sam Salehi Samiee Docent ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
332 Ruud Duvekot Senior Lecturer and researcher Hogeschool Utrecht
333 Jan-Willem Romeijn Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
334 Sinan Cankaya Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
335 Joeke van der Molen-van Santen Promovenda Amsterdam UMC
336 Toon van Meijl Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
337 Ralf Peeters Hoogleraar Maastricht University
338 Klaas Stutje Post-doc onderzoeker IISG/UvA
339 Bert van Veldhuijzen Hoofddocent Hogeschool van Amsterdam
340 Lisanne Wichgers Promovenda Universiteit van Amsterdam
341 Petra Verdonk Associate Professor Amsterdam UMC-Vumc
342 Roel van Engelen Docent UvA
343 Willem Hutten Docent VU
344 Jan Kijne Emeritus Hoogleraar Universiteit Leiden
345 Alison Fischer Docent UvA
346 Denise Hilling Chirurg en Senior Researcher Leids Universitair Medisch Centrum
347 Pedro Ochoa Phd-candidate TU Delft
348 Krijn Thijs Onderzoeker Duitsland Instituut, UvA
349 Alexandra Rijke Promovenda Universiteit Wageningen
350 Robert Stein Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden
351 J. Pruim Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
352 Richard Staring Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
353 Jolanda van der Lee Docent Hanzehogeschool Groningen
354 Ruben Verweij Phd-candidate Leiden University
355 Hendrikus H. Boersma Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
356 Roel Bax Docent Hogeschool Utrecht
357 Bernard Rulof Universitair Docent Universiteit Maastricht
358 Joke Kardux Universitair Docent Universiteit Leiden
359 Eduard van de Bilt Universitair Docent Universiteit Leiden
360 Corine de Ruiter Hoogleraar Maastricht University
361 Jorrit Rijipma Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden
362 Harm van Baar Phd-student Wageningen University
363 A. Janse Phd-kandidaat Universiteit Utrecht
364 Boris Slijper Docent Vrije Universiteit Amsterdam
365 Onur Sahin Promovendus Universiteit Utrecht
366 Chuck Bellink Docent Hanzehogeschool Groningen
367 Dimitris Pavlopoulos Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
368 Vincent Bijman Teaching Assistant (Docent 4) Maastricht University
369 Roy Gigengack Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
370 Katrine Smiet Lecturer University Utrecht
371 Bert Jan Lietaert Peerbolte Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
372 Flor Avelino Assistant Professor DRIFT, Erasmus University Rotterdam
373 Leon Abelmann Hoogleraar Universiteit Twente
374 Halleh Ghorashi Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
375 Annette Kemp Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
376 Jos Snoek Emeritus Hoogleraar UMCG/Rijksuniversiteit Groningen
377 Froukje Pitstra Universitair Docent Universiteit voor Humanistiek
378 Jogchum Plat Hoogleraar Universiteit Maastricht
379 Irene Stengs Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
380 Jos van Roosmalen Emeritus Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
381 Maurice Koster Associate Professor UvA
382 Dirk van der Veen Docent Hogeschool Utrecht
383 Dr. Eric Metz lecturer University of Amsterdam
384 Ad de Jongh Hoogleraar ACTA, University of Amsterdam and Vrije Universiteit
385 Hein Schepers Postdoctoral researcher Rijksuniversiteit, Groningen UMCG
386 Jacquelien Rothfusz Docent Hanzehogeschool Groningen
387 Merit Hondelink Promovenda Rijksuniversiteit, Groningen
388 Piet Steenbakkers Emeritus Hoogleraar Universiteit Utrecht
389 Wim Turkenburg Emeritus Hoogleraar Universiteit Utrecht
390 Han Geluk Docent Vrije Universiteit Amsterdam
391 Ellen Witteveen Docent-onderzoeker Hogeschool Utrecht
392 Sawatri Saharso Hoogleraar Universiteit voor Humanistiek/Vrije Universiteit Amsterdam
393 Hayat Ahlili PhD Utrecht University
394 Earl Harper Visiting Researcher Wageningen University & Research
395 Lisette PhD Universiteit Luxemburg
396 Chris Luigjes Promovendus Universiteit van Amsterdam
397 Kati Röttger Professor Universiteit van Amsterdam
398 Guus Smeets Prof.dr. Erasmus Universiteit
399 Roland Bal Hoogleraar Erasmus Universiteit
400 M. Janssen Dr. Erasmus universiteit
401 Katinka Dijkstra UHD Erasmus Universiteit
402 Peter Roessingh Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
403 Larissa Schulte Noordhof Promovenda Universiteit Leiden
404 Wouter Kouw Postdoctoraal Onderzoeker TU Eindhoven
405 Reinhard Muskens Associate Professor Tilburg University
406 Frank Halfwerk Phd-candidate Universiteit Twente
407 Gerard Pfann Hoogleraar Maastricht University
408 Giulia Sinatti Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
409 Janneke Riksen Docent Vrije Universiteit Amsterdam
410 Lilian Völker Lecturer Haagse Hogeschool
411 Maartje van der Woude Hoogleraar Leiden University
412 Peter-Ben Smit Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
413 Rienk Elkema Associate Professor TU Delft
414 Pearl Dykstra Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
415 Alida Melse Associate Professor Wageningen University
416 Fee Kaat Docent Radboud Universiteit Nijmegen
417 Christine Moser Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
418 Piek Vossen Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
419 Maarten Duijvendak Hoogleraar Universiteit Groningen
420 Inger Leemans Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
421 Bernhard Rieger Hoogleraar Universiteit Leiden
422 Geert de Vries Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
423 Brechje Dandachi-Fitzgerald Associate Professor Maastricht University
424 Pieter Zuidema Hoogleraar Wageningen University
425 Marian J.E. Mourits Hoogleraar Universitair Medisch Centrum Groningen
426 Niels Tuning Senior Onderzoeker NIKHEF, National Instituut voor Subatomaire Physica
427 Bianca Blom Universitair Hoofddocent Amsterdam UMC, AMC
428 Albert Wagelmans Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
429 Matthea Westerduin Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
430 Stephanie Cazaux Associate Professor TU Delft
431 Suze Zijlstra Assistant Professor Leiden University
432 Caspar van der Wal Hoogleraar University of Groningen
433 Leen Dorsman Hoogleraar Universiteit Utrecht
434 Willy Spaan Hoogleraar Universiteit Leiden
435 Aline Sierp Associate Professor Maastricht University
436 Frans Kamsteeg Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
437 Marieke van den Brink Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
438 Raf de Bont Universitair Docent Maastricht University
439 Edith de Feskens Hoogleraar Wageningen University
440 Jaap van Vreedendaal Docent Universiteit Utrecht
441 Diane van der Woude Docent, Onderzoeker Leiden University Medical Center
442 Sascha Hardt Assistant Professor Maastricht University
443 Anne Margit Reitsma PhD Candidate Rijksuniversiteit, Groningen
444 Kathryn Roberts Assistant Professor University of Groningen
445 Laura Bieger Professor of American Studies University of Groningen
446 Aysenur Korkmaz PhD researcher University of Amsterdam
447 Olivier Hekster Hoogleraar Geschiedenis Radboud Universiteit
448 Filip Kos Maligoj Student University of Ljubljana
449 Ian Leistikow Bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg’ Erasmus School of Health Policy & Management
450 Jos Aarts Retired professor Erasmus University Rotterdam
451 Sterre Leufkens Universitair Docente Universiteit Utrecht
452 Josje Kok PhD Candidate Erasmus Universiteit
453 Egon Willighagen Universitair Docent Maastricht University
454 Mirelle Klomp Universitair Docent Protestantse Theologische Universiteit
455 Meghann Ormond Universitair Hoofddocent Wageningen University
456 Thomas Smits Postdoc Utrecht University
457 Ilse Stroeve Docent Hanzehogeschool Groningen
458 Wiljan van den Akker Hoogleraar Universiteit Utrecht
459 Claire Weeda Universitair Docent Universiteit Leiden
460 Denise van Diemen Universitair Hoofddocent ACTA, UvA en VU
461 Samira van Bohemen Universitair Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
462 Masha Antolskaia Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
463 Edward H. Huijbens Hoogleraar Wageningen University
464 Geert Somsen Universitair Docent Universiteit Maastricht
465 Ellen Bal Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
466 Fie Schouten Docent Prins Claus Conservatorium/Hanzehogeschool Groningen
467 Djurre Wikkerink Promovendus TU Delft
468 Joost Bolten Universitair Docent UvA
469 Tamara A. Kool Phd Fellow Maastricht University
470 Soumia Akachar Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
471 Ineke Oosterhuis Docent Hanzehogeschool Groningen
472 Arnout van Ree Universitair Docent Universiteit Leiden
473 Bruno Verbeek Directeur Centrum voor Politieke Filosofie Universiteit Leiden
474 Sil de Nijs Docent Hogeschool Utrecht
475 Jip Barreveld Promovendus Universiteit Leiden
476 Tim Bleeker Promovendus Universiteit Utrecht
477 Ida Sabelis Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
478 Ingeborg Goddijn Docent TU Delft
479 Bram Ieven Universitair Docent Universiteit Leiden
480 Jasper Muis Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
481 Marcel van der Linden Hoogleraar IISG-KNAW
482 Kees van der Veer Hoogleraar (visiting professor) Vrije Universiteit Amsterdam
483 Jesse Jonkman Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
484 Elisabeth Bloemena Hoogleraar ACTA Amsterdam en Radboud Universiteit Nijmegen
485 R.M. Letschert Hoogleraar, Rector Magnificus Maastricht University
486 Madelijn Strick Universitair Docent Universiteit Utrecht
487 Tamira Combrink Phd-candidate IISG
488 Ap Dijksterhuis Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
489 Nicoline van der Sijs Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
490 Miko Flohr Universitair Docent Universiteit Leiden
491 Maartje Jansen Universitair Docent Universiteit Leiden
492 Ton Wilthagen Hoogleraar Tilburg University
493 Paulien Dresscher Docent en Onderzoeker Universiteit Utrecht en Fontys Hogeschool
494 Eva van Roekel Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
495 Rosa Vieira de Almeida Universitair Docent Universiteit Leiden
496 Kerem Sebib Korkmaz Researcher Leids Universitair Medisch Centrum
497 Irene Dankelman Universitair Docent Radboud Universiteit Nijmegen
498 Hendrik de With Lecturer Tilburg University
499 Wilma Steegenga Universitair Docent Universiteit Wageningen
500 Fenna Feenstra Docent Hanzehogeschool Groningen
501 E.A. Wit-Nauta Docent Hanzehogeschool Groningen
502 U.T. Bruining-Niemann Docent Saxion University of Applied Sciences
503 Frank Biermann Hoogleraar Universiteit Utrecht
504 Justus Uitermark Associate Professor Universiteit van Amsterdam
505 Aviva de Groot Phd-candidate Tilburg University
506 Marleen Lodder Phd-candidate Erasmus Universiteit Rotterdam
507 Mara Baudena Universitair Docent Universiteit Utrecht
508 Monica Mars Associate Professor Universiteit Wageningen
509 Monique van den Hout Docent Fontys Hogeschool Eindhoven
510 Rosemarijn Höfte Hoogleraar UvA
511 Nanne de Vries Hoogleraar Maastricht University
512 Erik Albjerg Docent Koninklijk Conservatorium
513 Fridus Steijlen Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
514 Jan Pieter Struiving Docent Hanzehogeschool Groningen
515 H. van Meerten Hoogleraar Universiteit Utrecht
516 Louis van den Hengel Assistant Professor Maastricht University
517 Walter Schenkeveld Universitair Docent Universiteit Utrecht
518 Kolar Aparna Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
519 Pim Martens Hoogleraar Maastricht University
520 Elmer Veldkamp Universitair Docent Universiteit Leiden
521 Ellen van de Bovenkamp Universitair Docent Universiteit Leiden
522 Nynke de Haas Universitair Docent Universiteit Utrecht
523 Roxane de Massol de Rebetz Phd-candidate Universiteit Leiden
524 Laela Zwollo Post-doctorate associate researcher Tilburg University en VU
525 Eftychia Mylona Phd-candidate Leiden University
526 Maarten Prins Researcher Vrije Universiteit Amsterdam
527 Frank van Laerhoven Universitair Docent Universiteit Utrecht
528 Erika Manders Post-doc Radboud Universiteit Nijmegen
529 Ruben Koenes Msc, Tutor Erasmus Universiteit Rotterdam
530 Marieke Timmerman Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
531 Mariken A.C.G. van der Velden Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
532 T.R.D.J. Radstake Hoogleraar UMC Utrecht
533 Stefan van Teeffelen Docent Avans Hogeschool
534 Angeles G. Mayor Assistant Professor Universiteit Utrecht
535 Shivant Jhagroe Assistant Professor Universiteit Leiden
536 Paul van der Werf Hoogleraar Universiteit Leiden
537 Charlotte Dwyer Lecturer UvA en Erasmus University College
538 Pieter Wagenaar Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
539 Diana Polhuis Senior Lecturer GGZ-VS University of Applied Sciences
540 Jules Meijerink Onderzoeksleider Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie
541 Klaas ten Holt Docent Prins Claus Conservatorium, Hanzehogeschool Groningen
542 Arno Riedl Hoogleraar Maastricht University
543 Jan Brinkman Docent Hogeschool Utrecht
544 David Townsend Hoogleraar Maastricht University
545 Frank Chouraqui Universitair Docent Universiteit Leiden
546 Samuel Vriezen Docent Koninklijk Conservatorium
547 Tara Fiorito Post-doctoraal onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam
548 Gerdien Steenbeek Universitair Docent Universiteit Utrecht
549 Selvetta van Santen Phd-candidate Erasmus MC
550 Judith Naeff Lecturer Leiden University
551 Djoeke van Netten Universitair Docent UvA
552 Leila Cornips Docent Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus University College
553 Ellen Laan Hoogleraar Amsterdam UMC
554 Maurice Paulissen Phd-candidate Wageningen University
555 Janneke Gerards Hoogleraar Universiteit Utrecht
556 Angela Wigger Associate Professor Radboud Universiteit Nijmegen
557 Annemarie van Zeijl Universitair Docent Maastricht University
558 Scott Trager Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
559 Chris van den Berg Universitair Docent Universiteit Leiden
560 Rakhyun E. Kim Assistant Professor Universiteit Utrecht
561 Hasan Gürkan Universitair Docent Nyenrode Business Universiteit
562 Igor Nikolic Associate Professor TU Delft
563 Mark Boekschoten Manager Health Research Unit and Laboratoria Wageningen University
564 Martin Junginger Hoogleraar Universiteit Utrecht
565 Iris Casteren van Cattenburch Affiliated Researcher Utrecht University
566 Nana de Graaff Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
567 Hilde de Weerdt Hoogleraar Universiteit Leiden
568 Astrid van Weyenberg Assistant Professor Universiteit Leiden
569 Melanie Eijberts Docent Amsterdam University College
570 Suzanne Luger Docent Universiteit van Amsterdam
571 Andrea Peeters Researcher Maastricht University Medical Center
572 Jos Bartman PhD candidate University of Amsterdam
573 Marcello Aspria Lecturer Erasmus University Rotterdam
574 Cristiana Strava Universitair Docent Universiteit Leiden
575 Martin de Bree Onderzoeker en docent Erasmus University
576 Evgenia Dolgova Researcher Erasmus University
577 Marieke de Wal Managing Director / Researcher Erasmus Universiteit Rotterdam
578 Julian Gruin Assistant Professor University of Amsterdam
579 Anne-Marie Dingemans Hoogleraar Maastricht UMC
580 Robert Borst PhD candidate Erasmus University
581 Guido Berens Universitair docent Erasmus University
582 Marieke van der Schaaf Hoogleraar UMCU Onderwijscentrum en UU afdeling Educatie
583 Rosemarie Buikema Hoogleraar Universiteit Utrecht
584 Berent Prakken Hoogleraar, Vice-decaan Onderwijs UMC Utrecht
585 Ellen Blaak Hoogleraar Maastricht University
586 Christa-Maria Lerm Hayes Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
587 Jeroen Janssen Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
588 Tjitske Akkerman Universitair Docent UvA
589 Niek de Wit Hoogleraar UMC Utrecht
590 P.G.F. Eversmann Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
591 Stefan van der Lugt Promovendus Universiteit Leiden
592 Jan Jonker Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
593 Micha Heilbron Promovendus Radboud Universiteit Nijmegen
594 Lorraine Nencel Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
595 Claartje ter Hoeven Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
596 Renger Witkamp Hoogleraar Universiteit Wageningen
597 Marleen Zoon Docent Minerva Academie Hanzehogeschool Groningen
598 Marco van de Ven Postdoc en Docent Radboud Universiteit Nijmegen
599 Bianca Corona Assistant Professor Copernicus Institute, Utrecht University
600 Hebe Verrest Assistant Professor Universiteit van Amsterdam
601 Niels Kerssens Universitair Docent Universiteit Utrecht
602 Matthijs Kuipers Docent Universiteit Utrecht
603 Dick de Gilder Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
604 Timothy de Zeeuw Lecturer Leiden University
605 Sarah de Rijcke Hoogleraar en Wetenschappelijk Directeur Centre for Science and Technology Studies Universiteit Leiden
606 Rick van Rijn Hoogleraar Amsterdam UMC
607 Peter Møllgaard Hoogleraar en Decaan School of Business and Economics Maastricht University
608 Michael Chance Lecturer Hanzehogeschool Groningen
609 Nawal Mustafa Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
610 Anna Watts Associate Professor UvA
611 Mieke Bal Emeritus Hoogleraar UvA
612 Esther van Grunsven Docent Nyenrode Business Universiteit
613 Dries Hegger Assistant Professor Copernicus Institute, Utrecht University
614 Florian Schneider Senior Lecturer Leiden University
615 Tirza Brüggemann Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
616 Klaske van Norren Associate Professor Wageningen University
617 Delphi Coppens Phd-candidate Universiteit Utrecht
618 Yannis Kyriades Docent Koninklijk Conservatorium Den Haag
619 Thomas Fossen Universitair Docent Universiteit Leiden
620 Rosanne Aanholt Promovenda, docent Vrije Universiteit Amsterdam
621 Annemarie Huijser Universitair Docent Universiteit Twente
622 Hagar Donners Studentenpsycholoog Universiteit Leiden
623 Onno Kosters Universitair Docent Universiteit Utrecht
624 Corina Koolen Postdoctoraal Onderzoeker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
625 Ryan Michell Wittingslow Assistant Professor Rijksuniversiteit Groningen
626 Jasper Griffioen Hoogleraar Universiteit Utrecht
627 Mariëtte Willemsen Lecturer, Head of Studies Humanities Amsterdam University College
628 Paulina Wagner Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
629 Eleftheria Ioannidou Assistant Professor Rijksuniversiteit Groningen
630 Jan Kornelis Dijkstra Universitair Hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
631 Elizabeth Buimer Phd-candidate UMC Utrecht
632 Carlijn van Alphen Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
633 James Patterson Assistant Professor Utrecht University
634 Marina Calculli Lecturer Leiden University
635 Huub Maas Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
636 Martijn Padding Hoofd Compositieafdeling Koninklijk Conservatorium Den Haag
637 David Passenier Postdoc Vrije Universiteit Amsterdam
638 Wim Gorissen Directeur Academie Verloskunde Amsterdam Groningen AVAG
639 Ad Knotter Emeritus Hoogleraar Maastricht University
640 Mariano Mendez Hoogleraar Kapteyn Astronomical Institute, University of Groningen
641 Madeleine Gibescu Hoogleraar Utrecht University
642 Aarti Gupta Associate Professor Wageningen University
643 Maria Schiller Universitair Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
644 Floris Mosselman Phd-candidate UvA
645 Yarin Eski Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
646 Heleen Mees Assistant Professor Universiteit Utrecht
647 Lisa Kattenberg Universitair Docent UvA
648 Matthias Honegger Phd-candidate Universiteit Utrect
649 Anne Loeber Associate Professor Universiteit van Amsterdam
650 Gemma van Ruitenbeek Onderzoeker Maastricht University
651 Margien Bootsma Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
652 Thomas Linders Docent Hogeschool Rotterdam
653 Niek de Klein Phd-candidate Universitair Medisch Centrum Groningen
654 Patrick Deelen Postdoc onderzoeker Universitair Medisch Centrum Groningen
655 Nicole de Roos Phd-candidate Wageningen University
656 Sophie van Hoonacker Hoogleraar Universiteit Maastricht
657 Adam Fairclough Emeritus Hoogleraar Universiteit Leiden
658 Ondine van de Rest Universitair Docent Wageningen University
659 Fadi Hirzalla Universitair Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
660 Alexandre Afonso Universitair Docent Universiteit Leiden
661 Birka Wicke Assistant Professor Universiteit Utrecht
662 Paul A.M. Smeets Senior scientist Wageningen University
663 Sara Polak Assistant Professor Universiteit Leiden
664 Jeanne de Bruin Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
665 Floris van den Berg Universitair Docent Universiteit Utrecht
666 Elsje van Bergen Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
667 Marcel Cobussen Hoogleraar Universiteit Leiden
668 Zofia Lukszo Hoogleraar TU Delft
669 Frank Thuijsman Hoogleraar Maastricht University
670 Jacco Vink Universitair Hoofddocent UvA
671 Ernst van Alphen Hoogleraar Leiden University
672 Diana Wittendorp Docent Hogeschool Leiden
673 Susanne Tonnon Senior Onderzoeker Hogeschool Utrecht
674 Svetlana Kharchenkova Docent Universiteit Leiden
675 Paul Hulshoff Assistant Professor Wageningen University
676 Joost de Groot Docent TU Delft
677 Kieran Campbell-Johnston Phd-candidate Utrecht University
678 Lotte Thissen Universitair Docent Maastricht University
679 Suzette Flantua Visiting researcher UvA
680 Maarten Ter Burg Docent Hogeschool Utrecht
681 Henk Borgdorff Hoogleraar Universiteit Leiden
682 Martine Ganzevles Docent Hogeschool Utrecht
683 Onno Keller Phd-candidate UvA
684 Maaike Waarner Universitair Docent Universiteit Leiden
685 Allard den Dulk Lecturer Amsterdam University College
686 Christine Neuhold Hoogleraar Maastricht University
687 Pascal Beckers Associate Professor Radboud Universiteit Nijmegen
688 Sietze J. Norder Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
689 Samantha Sint Nicolaas Junior Researcher Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis
690 Inge Melchior Docent Universiteit Maastricht
691 Looi van Kessel Phd-candidate Universiteit Leiden
692 Bas van Geel Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
693 Glyn Muitjens Phd-candidate Universiteit Leiden
694 Jetske Vaas Phd-candidate Copernicus Institute, Utrecht University
695 Enzo Rossi Associate Professor University of Amsterdam
696 Thijs Lijster Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
697 Harold van Rijen Hoogleraar/Opleidingsdirecteur Biomedical Sciences UMC Utrecht
698 Heleen Schols PhD candidate Universiteit van Amsterdam
699 Daniel Gómez PhD Candidate University of Amsterdam
700 Dara Ivanova PhD Candidate Erasmus University Rotterdam
701 Rob van Tulder Hoogleraar RSM Erasmus Universiteit
702 Marieke Schuurmans Hoogleraar Verplegingswetenschap Universiteit Utrecht/UMC Utrecht
703 Rob Wust Assistent-professor VU universiteit Amsterdam
704 Theo Verheij hoogleraar Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht
705 Rob Ruiter Hoogleraar Universiteit Maastricht
706 Dorien LM Zwart Associate professor Universitair Medisch Centrum Utrecht
707 Frans Rutten Prof. Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht, Universiteit Utrecht
708 Hester IJsseling PhD Thomas More Hogeschool, Rotterdam
709 Saskia Teunissen Hoogleraar palliatieve zorg Huisartsgeneeskunde UMC Utrecht
710 Daniel DeRock PhD candidate Universiteit van Amsterdam
711 Marci Cottingham Assistant Professor University of Amsterdam
712 Mattijs Numans Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Universiteit Leiden / LUMC / Campus Den Haag
713 Henriette van der Horst Hoogleraar huisartsgeneeskunde Amsterdam UMC, locatie VUmc
714 Ina Keuper Gepensioneerd wetenschappelijk medewerker Vrije Universiteit Amsterdam
715 Gordon Arlen Postdoctoral Fellow University of Amsterdam
716 Thijs Jan van Schie Phd-candidate Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Universiteit Leiden
717 Iris Wallenburg Associate Professor Erasmus University Rotterdam
718 Daniel Mügge Hoogleraar UvA
719 Milou Beelen PhD candidate Maastricht University
720 Manuel Beltrán Tutor and lecturer Design Academy Eindhoven
721 Jaber Asaksak Studentassessor UMC Utrecht
722 Merel de Buck PhD candidate Utrecht University
723 Diliara Valeeva PhD candidate University of Amsterdam
724 Natalie Scholz Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
725 Tessa Minter Assistant Professor Leiden University
726 Steve Kennedy Associate Professor Rotterdam School of Management, Erasmus University
727 Luca Bertolini Hoogleraar, Urban Planning University of Amsterdam
728 Heleen Brehler Hoofd curriculair onderwijs huisartsgeneeskunde UMCUtrecht
729 Fabiola Jara Gomez Docent / onderzoeker Universiteit Utrecht FSW
730 Saskia Mol Associate professor UMC-Utrecht
731 Federico Savini Assistant Professor University of Amsterdam
732 Sanne Raap Phd-candidate Maastricht University
733 Hester van de Bovenkamp Universitair Hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam
734 Franzel van Duijnhoven Assistant Professor Wageningen University
735 Gijs Custers Phd-candidate Erasmus Universiteit Rotterdam
736 Marieke Slootman Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
737 Milo de Baat Phd-candidate IBED-FAME, UvA
738 Erika Dijksma Onderwijscoördinator Universiteit Utrecht
739 Clarinda van Lunteren Docent Hogeschool Utrecht
740 Franciska de Vries Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
741 Esther Jansma Hoogleraar Universiteit Utrecht
742 Emiel Rijshouwer Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
743 Arnoud Lagendijk Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
744 Damian Alan Pargas Hoogleraar Universiteit Leiden
745 Lenie Brouwer Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
746 Annelies van Uden Assistant Professor Universiteit Utrecht
747 Lotte de Vries Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
748 Aly Gruppen Docent Hogeschool Utrecht
749 Katja Peijnenburg Associate Professor Universiteit van Amsterdam
750 Paul Craenen Lector Koninklijk Conservatorium Den Haag
751 Joeri Wesseling Assistant Professor Copernicus Institute, Utrecht University
752 Laura Keesman Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
753 Irina Motoc Phd-candidate UMC Amsterdam, locatie VU
754 Elly Morriën Docent en post-doc onderzoeker Universiteit van Amsterdam
755 Martijn Bart Phd-candidate IBED, Universiteit van Amsterdam
756 Lennard Visser Phd-candidate Universiteit Utrecht
757 Barbara Bleij Senior Docent Conservatorium van Amsterdam
758 Ronnie Hermens Postdoc Universiteit Utrecht
759 William Michael Schmidt Universitair Docent Universiteit Leiden
760 Lars de Ruig Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
761 Michiel Kraak Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
762 Linnet Taylor Associate Professor Universiteit Tilburg
763 Lise Woensdregt Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
764 Lisette Mekkes Phd-candidate Naturalis Biodiversity Center
765 Denise Slenter Phd-candidate Universiteit Maastricht
766 Arjan H. Schakel Assistant Professor Universiteit Maastricht
767 Patrick Statsch Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
768 Eelke Bontekoe Researcher Utrecht University
769 Mariska te Beest Assistant Professor Copernicus Institute, Utrecht University
770 Nashia Ajaz Phd-candidate AISSR, Universiteit van Amsterdam
771 Maria Rast Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
772 Thomas Rep Docent Universiteit Utrecht
773 Marrije Prins Researcher Vrije Universiteit Amsterdam
774 Joost Vervoort Assistant Professor Copernicus Institute, Utrecht University
775 Arie Vonk Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
776 Ahmet Talan Docent Hogeschool Utrecht
777 Pita Verweij Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
778 Chris Lee Docent Fontys Hogeschool
779 Liza Mügge Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
780 Jaap Hoogenboezem Universitair Docent Universiteit Maastricht
781 Jeroen Jansz Hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam
782 Ico Maly Universitair Docent Tilburg University
783 Caroline van Slobben Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
784 Christian Henderson Assistant Professor Leiden Universiy
785 Sabrina van de Velde Phd-candidate/Early Stage Researcher Universiteit Utrecht/Naturalis Biodiversity Center
786 Piia Varis Universitair Hoofddocent Tilburg University
787 Melanie van Driel Phd-candidate Copernicus Institute, Utrecht University
788 Janneke de Ruiter Phd-candiate Universiteit van Amsterdam
789 Laurens Witter Postdoctoral fellow (neurowetenschappen) Vrije Universiteit Amsterdam
790 Tineke Broer Assistant Professor Tilburg University
791 Christine Arnold Associate Professor Universiteit Maastricht
792 Eduard Pop Postdoc Naturalis Biodiversity Center
793 Metha Hokke Promovenda Universiteit van Tilburg
794 Roel Smeets Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
795 Bastiaan van Apeldoorn Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
796 Marije van Stempvoort Phd-candiate Universiteit van Amsterdam
797 Flávio Eiró Postdoctoral researcher Radboud Universiteit Nijmegen
798 Adam James Moore Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
799 Thijs Lindner Phd-candidate Erasmus Universiteit Rotterdam
800 Nico Baakman Assistant Professor Universiteit Maastricht
801 Sascha van Gijzel Docent-onderzoeker Hogeschool Utrecht
802 Maria Debre Postdoctoral researcher Universiteit Maastricht
803 Lieke van der Veer Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
804 Martijn Koster Assistant Professor Radboud Universiteit Nijmegen
805 Catherine de Vries Hoogleraar Politiek Gedrag in Europa Vrije Universiteit Amsterdam
806 Morag Goodwin Hoogleraar Global Law and Development Tilburg University
807 Marco Mensink Assistant Professor Universiteit Wageningen
808 Caspar Gereadts Phd-candidate, Docent Vrije Universiteit Amsterdam
809 Josephine Joordens Senior Researcher Naturalis Biodiversity Center
810 Henry Hooghiemstra Emeritus Hoogleraar Paleo-ecologie, Klimaatverandering en Big History Universiteit van Amsterdam
811 Claudia Quelle Promovenda Tilburg University
812 Agnes Andeweg Universitair Docent Universiteit Utrecht
813 Sascha van Schendel Phd-candidate Tilburg University
814 Harry Oosterhuis Universitair Docent Universiteit Maastricht
815 Elena Burgos Martinez Lecturer Leiden Universiy
816 Henriëtte Metsemakers Docent-(leer)supervisor Hogeschool Utrecht
817 Pim de Voogt Emeritus Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
818 Thomas Christiansen Hoogleraar European Institutional Politics Universiteit Maastricht
819 Arie L. Molendijk Hoogleraar History of Christianity and Philosophy Rijksuniversiteit Groningen
820 Philip van Praag Universitair Hoofddocent Universiteit van Amsterdam
821 Matthijs Harmsen Phd-candidate Utrecht University
822 Mariana Gkliati Phd-candidate Leiden Universiy
823 Zoltán Puha Phd-candidate Tilburg University
824 Marleen Zielhorst Docent Hogeschool Utrecht
825 Sonja van Dijk Opleidingsmanager Ondernemerschap Hanzehogeschool Groningen
826 Erwin Deibel Docent Hogeschool Rotterdam
827 Nadia Jungmann Lector Hogeschool Utrecht
828 Martina Prazeres Postdoc researcher Naturalis Biodiversity Center
829 Claudia Beccera Gualdron Phd-candidate Wageningen University
830 Mariëtte Huizinga Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
831 Katrien Helmerhorst Postdoctoral research fellow Erasmus Universiteit Rotterdam
832 Alexander Krepel Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
833 Peter Quint Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
834 Brenda Bartelink Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
835 L.B. Michon Postdoctoral researcher Vrije Universiteit Amsterdam
836 Serge Wich Bijzonder Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
837 Laura Meijer Docent Hogeschool Roterdam
838 Nynke Feenstra Phd-candidate en docent Universiteit Leiden
839 J.C. Teelken Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
840 Gijs Mulder Universitair Docent Radboud Universiteit Nijmegen
841 Daan Geerke Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
842 Helma van Winden Docent Hanzehogeschool Groningen
843 Lothar Smith Universitair Docent Radboud Universiteit Nijmegen
844 Petar Petrov Assistant Professor Universiteit Maastricht
845 Ary Samsura Lecturer and Reseacher Radboud Universiteit Nijmegen
846 Mischa Dekker Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
847 Matteo Gazzani Assistant Professor Universiteit Utrecht
848 Juan Alba Assistant researcher IBED, Universiteit van Amsterdam
849 Henrik Zaunbrecher Phd-candidate Universiteit Maastricht
850 Martine de Vos Docent Hogeschool Utrecht
851 Ineke Maas Hoogleraar Universiteit Utrecht
852 Christian Seel Associate Professor Maastricht University
853 Klaas Rozemond Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
854 Tobias Müller Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
855 Aad Monquil Docent Vrije Universiteit Amsterdam
856 Jelke Bloem Onderzoeker Universiteit van Amsterdam
857 Merel van ’t Wout Docent Universiteit Leiden
858 Eefje Steenvoorden Post Doctoral fellow Universiteit van Amsterdam
859 M van Hemert Arts UMCU
860 Sterre Gilsing PhD Candidate Utrecht University
861 Charles Helsper MD PhD Msc senior researcher Utrecht University
862 Janneke Bossenbroek Assistant Professor UMCU
863 Michiel Bot UD/Assistant Professor Tilburg University
864 Roberto Rocco Associate Professor TU Delft
865 Miriam van Rijsingen Universiteitsdocent Universiteit van Amsterdam
866 Pieter van Rees PhD candidate University of Groningen
867 Bram van den Buijs Docent Avans Hogeschool
868 Nienke van Pijkeren PhD Candidate Erasmus University
869 Patrick Bindels Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam
870 Phillip Paiement Assistant Professor Tilburg University
871 Aleksadra Gracjasz PhD Leiden Universiteit
872 Eleni Braat Assistant Professor Utrecht University
873 Vasiliki Belia Lecturer/Researcher Utrecht University
874 Chiara de Cesari Senior Lecturer University of Amsterdam
875 Callum Gunn Junior Researcher/teacher Athena Institute, VU Amsterdam
876 Martijn Warnier Asssociate Professor TU Delft
877 Bernt Hugenholtz Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
878 Janne Heederik Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
879 Erin Wilson Associate Professor Rijksuniversiteit Groningen
880 Jos Baijens Docent Fontys Hogeschool Journalistiek
881 Michael Bender Assistant Professor Tilburg University
882 Edward Knol Associate Professor UMC Utrecht
883 Michelle Parlevliet Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
884 Joris Cromsigt Associate Professor Utrecht Universiteit
885 Paola Gori Giorgi Hoogleraar Theoretical and Mathematical Chemistry Vrije Universiteit Amsterdam
886 Caroline den Hoed Onderzoeker Erasmus UMC
887 Nienke Wieringa Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
888 Liedewij Laan Associate Professor TU Delft
889 Wim Blockmans Emeritus Hoogleraar Universiteit Leiden
890 Ferry Schrijer Assistant Professor TU Delft
891 Wiendelt Steenbergen Hoogleraar Biomedical Photonic Imaging, Vice-dean Faculty of Science and Technology Universiteit Twente
892 Maarten Kleinhans Hoogleraar rivieren en delta’s Universiteit Utrecht
893 Rogier Creemers Universitair Docent Universiteit Leiden
894 Stella Gryllia Docent Utrecht University
895 Jannemieke Ouwerkerk Hoogleraar Europees Strafrecht Universiteit Leiden
896 Ernst Glerum Docent Conservatorium van Amsterdam
897 Martin Lenz Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
898 Daan Evers Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
899 Anna Poletti Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
900 Hanna Westbroek Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
901 Adriejan van Veen Universitair Docent Radboud Universiteit Nijmegen
902 Adrie Mesch Docent Hogeschool Utrecht
903 Anna Goldberg Promovenda Universiteit Maastricht
904 Arno van de Bovenkamp Phd-candidate/arts-onderzoeker VU Medisch Centrum
905 Judi Jansen Docent Hogeschool Utrecht
906 Maarten Goldberg Research data manager Rijksuniversiteit Groningen
907 Almar Kok Post-doctoral researcher Vrije Universiteit Amsterdam
908 Jack Post Universitair Docent Maastricht University
909 Laura Candidatu Phd-candidate Universiteit Utrecht
910 Emilie Sitzia Universitair Hoofddocent Maastricht University
911 Anastasia Garyfallou Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
912 Rachel Gillet Assistant Professor Universiteit Utrecht
913 Helen Esser Postdoctoral Researcher Wageningen University
914 Iwan Supit Onderzoeker Wageningen University
915 Pauline van Haperen Phd-candidate Wageningen University
916 Hetty Zock Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
917 Peter J. Heidt Hoogleraar Leiden University Medical Center
918 Marloes Spekman Postdoc Vrije Universiteit Amsterdam
919 Annick de Wit Phd-candidate Universiteit Utrecht
920 Jesus Rosales Carreon Assistant Professor Utrecht University
921 Mariska Beekman Phd-candidate Wageningen University
922 Miriam Meissner Assistant Professor Maastricht University
923 Job IJzerman Docent Conservatorium van Amsterdam
924 Pieter Rouweler Hoofd Insectenkweek Laboratorium voor Entomologie Wageningen University
925 Louk Vanderschuren Hoogleraar Neurobiologie van gedrag Universiteit Utrecht
926 Lieke Smits Phd-candidate Universiteit Leiden
927 Markus Balkenhol Postdoc researcher Meertens Instituut, KNAW
928 Bert van Hove Universitair Docent Wageningen University
929 Fleur Thomese Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
930 Kristof Bosmans Associate Professor Maastricht University
931 Dimitris Dalakoglou Hoogleraar Social Anthropology Vrije Universiteit Amsterdam
932 Jille de Boer Docent Hanzehogeschool Groningen
933 Teun Boekhout Hoogleraar Westerdijk Fungal Biodiversity Institute en IBED, Universiteit van Amsterdam
934 Jan-Peter Bergen Universitair Docent Universiteit Twente
935 Lies Wesseling Hoogleraar Maastricht University
936 Werner Raub Hoogleraar Universiteit Utrecht
937 Leo Admiraal Docent Hogeschool Utrecht
938 Jaap-Jan Flinterman Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
939 John Schuster Docent Vrije Universiteit Amsterdam
940 Evelien Walhout Lecturer Leiden University
941 Sara Trovato Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
942 Alex Brandsen Phd-candidate Universiteit Leiden
943 Rick de Graaff Hoogleraar Universiteit Utrecht
944 Karena Kalmbach Assistant Professor TU Eindhoven
945 Tim Mainhard Associate Professor Universiteit Utrecht
946 Ariadne Schmidt Bijzonder Hoogleraar Universiteit Leiden
947 Beste Isleyen Assistant Professor University of Amsterdam
948 Gilbert Noël Docent Conservatorium van Amsterdam
949 Ydwine Zanstra Docent Amsterdam University College
950 Sylke Jellema PhD Student Rotterdam School of Management
951 Daniel Knegt Docent Universiteit van Amsterdam
952 Eva Midden Universitair Docent Universiteit Utrecht
953 Peter Geschiere Emeritus hoogleraar antropologie van Afrika Universiteit van Amsterdam
954 Gerard Wiegers Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
955 Marloes Rietmeijer Universitair Docent UMC Utrecht
956 Jessica Roitman Researcher Erasmus University
957 Kathrine van den Bogert Postdoctoral Researcher and Lecturer Radboud University Nijmegen
958 Marieke Mennink Docent UMC
959 Elke Linders Phd Candidate and Teacher Utrecht University
960 Frederique Ummels Docent huisartsgeneeskunde Universiteit Utrecht
961 Nina ter Laan Postdoctoral researcher Utrecht University
962 Saskia Kunnen Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
963 Sean Smith Docent Hanzehogeschool Groningen
964 Henrik Cornellison van de Ven Junior Docent Vrije Universiteit Amsterdam
965 Olga Lizzini Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
966 Nikoletta Tsiarta Research-assistant IBED, Universiteit van Amsterdam
967 Tineke Dijkhoff Onderzoeker Universiteit Utrecht
968 Menno Boerema Docent Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
969 Linde Heijmerink Docent Hogeschool van Rotterdam
970 Geoffrey Underhill Hoogleraar International Governance Universiteit van Amsterdam
971 Bianca Beersma Hoogleraar Organisatiewetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam
972 Karolien Stampfl Docent Hogeschool Utrecht
973 Sabine Roeser Hoogleraar Ethiek TU Delft
974 Sabine Luning Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden
975 Gilles van Luijtelaar Hoogleraar Biological Psychology Donders Centre of Cognition, Radboud University Nijmegen
976 Henri Werij Hoogleraar, Decaan Faculty of Aerospace Engineering TU Delft
977 Thomas Conzelmann Hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit Maastricht
978 Dirk-Jan Scheffers Hoogleraar Molecular Microbiology Rijksuniversiteit Groningen
979 Kees Pannekeet Onderwijskundige Open Universiteit
980 Lidewij van Katwijk Lerarenopleider/Vakdidacticus Biologie NHL Stenden/Rijksuniversiteit Groningen
981 Philipp Pattberg Professor Transnational Environmental Governance and Policy Vrije Universiteit Amsterdam
982 Adriaan Rademaker Universitair Docent Universiteit Leiden
983 Nantke Pecht Phd-candidate Maastricht University
984 Sofie Smeets Docent Hogeschool Rotterdam
985 Feico Drost Associate Professor Tilburg University
986 Thea Wieringa Docent NHL/Stenden Hogeschool Pabo de Eekhorst
987 Onno Bouwmeester Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
988 Tadzio Holtrop Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
989 Sander Veenema Docent Nederlands NHL Stenden
990 Nadia Bloemendaal Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
991 Marleen de Ruijter Phd-candidate/Opleidingscoördinator instituut voor Milieuvraagstukken Vrije Universiteit Amsterdam
992 Rosa Pols Junior Docent Vrije Universiteit Amsterdam
993 Anneloor ten Asbroek Researcher UMC Amsterdam
994 Tim van Gerven Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
995 Job Dullaart Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
996 Jolien Klok Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
997 Cees Nuijten Docent Hanzehogeschool Groningen
998 Adriaan van der Loos Phd-candidate Universiteit Utrecht
999 Tessa Jaarsma Docent Hanzehogeschool Groningen
1000 Henk van Houtum Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
1001 Renée van de Vall Hoogleraar Universiteit Maastricht
1002 Rabia R.Changur Postdoctoral researcher and Lecturer Vrije Universiteit Amsterdam
1003 Hans de Moel Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
1004 Franziska Komossa Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
1005 Peter de Vos Teacher/researcher Marine Engineering, Coordinator Msc-programme Marine Technology TU Delft
1006 Eva Krah Junior Lecturer Universiteit Utrecht
1007 Uğur Ümit Üngör Associate Professor Utrecht University
1008 Will Haynes Research Assistant University of Amsterdam
1009 Farid Boussaid Lecturer, political science faculty University of Amsterdam
1010 George Blaustein Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
1011 Ineke de Jong Docent NHL/Stenden Hogeschool Leeuwarden
1012 Jip de Vries Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
1013 Neelke Doorn Hoogleraar Ethics of Water Engineering, Director of Education Faculty Technology, Policy and Management TU Delft
1014 Margriet Hoogvliet Postdoctoral Researcher Rijksuniversiteit Groningen
1015 Diny Ebrecht Docent Open Universiteit
1016 Seringe Huisman Teaching Assistant Vrije Universiteit Amsterdam
1017 Jeroen Boekhoven Docent-onderzoeker Hanzehogeschool Groningen
1018 Oskar Maarleveld Docent Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
1019 Michael Debije Universitair Hoofddocent TU Eindhoven
1020 Leo Dvortsin Scientific Coordinator Faculty of Science and Engineering Energy and Sustainability Research Institute Groningen
1021 Jan van Bruggen Universitair Hoofddocent Open Universiteit
1022 Katja Rakow Universitair Docent Universiteit Utrecht
1023 Steven Verjans Universitair Docent Open Universiteit
1024 Wim Westera Hoogleraar Open Universiteit
1025 Gino Camp Universitair Docent Open Universiteit
1026 Renate de Groot Hoogleraar Open Universiteit
1027 Howard Spoelstra Universitair Docent Open Universiteit
1028 Sofia Kaliarnta Docent Hogeschool Utrecht
1029 Lijbert Brussaart Emeritus Hoogleraar Soil Biology Wageningen University
1030 Julian Verdonk Assistant Professor Wageningen University
1031 Jan Willem Tromp Phd-candidate Open Universiteit
1032 Evy van Berlo Phd-candidate Universiteit Leiden
1033 Bart Pannebakker Universitair Docent Wageningen University
1034 Johan Heijink Docent Hanzehogeschool Groningen
1035 Yvonne La Grauw Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
1036 Els Boshuizen Emeritus Hoogleraar Open Universiteit
1037 Allard de Wit Senior Scientist Wageningen University
1038 Aniek Lamberts Phd-candidate UMC Groningen
1039 Leon Osinski Data Librarian TU Eindhoven
1040 Karlè Sýkora Emeritus Hoogleraar Wageningen University
1041 Marie-Jeanne Meijer Hoofddocent, Curriculum Director Hogeschool Windesheim
1042 R. van der Hulst Bijzonder Hoogleraar Plastische Chirurgie Maastricht UMC
1043 Arie Nieuwenhuijzen Kruseman Emeritus Hoogleraar Universiteit Maastricht
1044 Dick Douwes Hoogleraar Global History Erasmus Universiteit Rotterdam
1045 Tim Horeman Assistant Professor TU Delft
1046 Meike Bartels Hoogleraar Genetics and Well-Being Vrije Universiteit Amsterdam
1047 Allard van der Made Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
1048 Hugo de Blank Researcher DIFFER, Dutch Institute for Fundamental Energy Research
1049 Wouter K. Vos Docent Saxion Hogeschool
1050 Lodewijk Nauta Phd-candidate Nikhef, National Instituut voor Subatomaire Physica
1051 Paul Kirschner Hoogleraar Open Universiteit
1052 Marije Verhage Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
1053 Harm Heusinkveld Postdoctoral researcher Utrecht University
1054 Sanne Frequin Docent/Phd-candidate Universiteit Leiden/UvA
1055 Arianne Zuiderveld Docent Hogeschool Windesheim
1056 Joes de Natris Junior-onderzoeker Rijksuniversiteit Groningen
1057 Hans Moonen Universitair Docent Universiteit Twente
1058 Danny Dukers Docent Hogeschool Leiden
1059 Fokke de Jong Communicatiemanager Klimaatonderzoek Wageningen University
1060 Hein de Baar Emeritus Hoogleraar Oceanografie Rijksuniversiteit Groningen
1061 Ron van Mastrigt Emeritus Hoogleraar Erasmus MC Rotterdam
1062 Desiree Joosten-ten-Brinke Universitair Hoofddocent Open Universiteit
1063 Gerco Beekhof Phd-candidate Erasmus MC Rotterdam
1064 Martin van Boxtel Universitair Docent Universiteit Maastricht
1065 Laurie Delnoij Phd-candidate Open Universiteit
1066 Rob Willemsen Hoogleraar Functionele Genetica Erasmus MC Rotterdam
1067 Marcel Verweij Hoogleraar Filosofie Wageningen University
1068 Wolfje van Dijk Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1069 Sonja Dusarduijn Docent-onderzoeker Tilburg University
1070 Albert van Veenendaal Docent Hogeschool van de Kunsten Utrecht
1071 Monique Hakkens Docent Hogeschool Utrecht
1072 Anton de Vries Senior Lecturer Stenden Hogeschool
1073 Marc Vermeulen Hoogleraar Tilburg University
1074 Audrey Hollanders Phd-candidate Radboud UMC Nijmegen
1075 Aglaia Zedlitz Universitair Docent Universiteit Leiden
1076 John Penders Associate Professor Maastricht University
1077 Ben Verleg Onderzoeker Hogeschool van Amsterdam
1078 Susan Coort Universitair Docent Maastricht University
1079 Sabine van Wesemael Docent en Opleidingsdirecteur Taal en Literatuurwetenschap UvA
1080 Annekéke van Kekem Docent Hogeschool Rotterdam
1081 Gert Jan Vermeulen Docent Conservatorium van Amsterdam
1082 Philip Lijnzaad Postdoc Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie, Utrecht
1083 Joost Reek Hoogleraar Supramolecular Catalysis UvA
1084 Mariette Aprea Docent Hogeschool Utrecht
1085 Bart Smeets Assistant Professor Radboud UMC Nijmegen
1086 Reinout Wiers Hoogleraar Development Psychopathology UvA
1087 Rinske Kabout-Drenth Docent Hogeschool Windesheim
1088 J.W. Koopmans Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
1089 Martinz Lenz Hoogleraar History of Philosophy en Department Chair Rijksuniversiteit Groningen
1090 Gabriela Lunansky Phd-candidate UvA
1091 Egija Zaura Hoogleraar Oral Microbial Ecology ACTA, Uva en VU
1092 Anouk Roesink Docent Hogeschool Saxion
1093 Tessa Lobbes Redacteur/Onderzoeker BMGN – Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
1094 Chris van Turnhot Sovon vogelonderzoek Nederland, gastmedewerker Radboud Radboud Universiteit Nijmegen
1095 Jaap Bos Universitair Docent Universiteit Utrecht
1096 Frank Lisser Docent Koninklijke Academie Beeldende Kunsten en Minerva Academie
1097 Tim van Kempen Onderzoeker SRON Netherlands Institute for Space Research, Utrecht
1098 Krista Overvliet Lecturer Utrecht University
1099 Lennart Bes Universitair Docent Universiteit Leiden
1100 P. van der Velde Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
1101 Dide van Eck Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
1102 Marco Krop Docent Hogeschool Windesheim
1103 Gwen Dieleman Child psychiatrist/Senior Researcher Erasmus UMC
1104 Jeffrey Beekman Hoogleraar Nephrology and Hypertension Utrecht UMC
1105 Elsbeth Taminiau Senior Onderzoeker Tilburg University
1106 Saskia Damen Assistant Professor Rijksuniversiteit Groningen
1107 Clemens Kool Hoogleraar Economie Universiteit Maastricht
1108 Maaike Sietzema Docent Saxion Hogeschool
1109 Richarda de Voer Assistant Professor Radboud UMC Nijmegen
1110 Louis Ter Meer External Researcher Erasmus Universiteit Rotterdam
1111 Saskia Keesstra Researcher Wageningen University
1112 Wim Nieuwenhuijsen Docent Hanzehogeschool Groningen
1113 Oscar van Strijp Docent Hogeschool Rotterdam
1114 Selma Leydesdorff Hoogleraar Universiteit van Amsterdam
1115 Jeroen Keip Docent Hogeschool van Amsterdam
1116 Mariëlle Klein Phd-candidate Universiteit Leiden
1117 G.A. Folkertsma Assistant Professor Universiteit Twente
1118 Claartje Bulten Hoogleraar Ondernemingsrecht Radboud Universiteit Nijmegen
1119 Peter Wassenaar Docent NHL Stenden Hogeschool
1120 Siep Stuurman Emeritus Hoogleraar Universiteit Utrecht
1121 Alexander Raaijmakers Universitair Docent TU Eindhoven/UMC Utrecht
1122 Fer Boei Docent Hogeschool Windesheim
1123 Tim Surma Phd-candidate Open Universiteit
1124 Chris Evelo Hoogleraar Bioinformatica Maastricht University
1125 Chantal Remery Universitair Docent Universiteit Utrecht
1126 Koen Mulder Lecturer TU Delft
1127 Giorgio Touburg Postdoc Erasmus Universiteit Rotterdam
1128 Victor Knoop Associate Professor TU Delft
1129 Lolkje van der Kooi Docent Stenden Hogeschool
1130 Annemarie Muntendam-Bos Associate Professor TU Delft
1131 C.C. van Donkelaar Associate Professor TU Eindhoven
1132 Martijn Froeling Assistant Professor UMC Utrecht
1133 Lutz Krebs Universitair Docent Maastricht University
1134 Caecilia van Peski Phd-candidate Maastricht University
1135 Roland den Hartog Onderzoeker SRON Netherlands Institute for Space Research, Utrecht
1136 N.R. Drenth Phd-candidate Rijksuniversiteit Groningen
1137 Eveline van der Linden Assistant Professor Maastricht University
1138 Marijn Scholte Docent Universiteit Utrecht
1139 Hans Spandaw Docent Hogeschool Avans
1140 Michael Wilkinson Universitair Hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
1141 Fred Soons Emeritus Hoogleraar Universiteit Utrecht
1142 Hans Hoogenboom Docent TU Delft
1143 Bram Ramaekers Researcher Maastricht UMC
1144 Donald Hellegers Universitair Docent Open Universiteit
1145 Piet van der Laan Docent Rijksuniversiteit Groningen
1146 Martijn Vlug Docent Hogeschool Utrecht
1147 Laura Demmers Phd-candidate Utrecht University
1148 Hans Vernooij Docent Universiteit Utrecht
1149 Lisenka Vissers Assistant Professor Radboud UMC Nijmegen
1150 Ties van de Werff Post-doc researcher Maastricht University
1151 Julia Bauza Martinez Phd-candidate Utrecht University
1152 Lisanna Havinga Phd-candidate TU Eindhoven
1153 Anna van ’t Veer Assistant Professor Universiteit Leiden
1154 Claartje Rasterhoff Universitair Docent UvA
1155 Barbara Steigersberger Postdoc Universiteit Utrecht
1156 Harriët Willemsen Docent Hogeschool Utrecht
1157 Gert Jan Geetjes Phd-candidate Universiteit Leiden
1158 Angela Aprea Docent Fontys Hogeschool
1159 Johan Oosterman Hoogleraar Oudere Nederlandse Letterkunde Radboud Universiteit Nijmegen
1160 Tim de Jongh Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
1161 Maryam Benarbia Docent Fontys Hogeschool
1162 Paul Beenen Docent Hanzehogeschool Groningen
1163 Maarten Keune Hoogleraar UvA
1164 Filip Ilievski Onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam
1165 Hans Verbruggen Docent Haagse Hogeschool
1166 Diederick van den Ende Lecturer University College Utrecht
1167 Frits Hilgen Associate Professor Universiteit Utrecht
1168 Hans Korringa Docent Rijksuniversiteit Groningen
1169 Bart Paashuys Docent Zuyd Hogeschool
1170 Nasira Zaghouli Docent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
1171 Kasper van Gelderen Postdoc Universiteit Utrecht
1172 R.J. van Marum Bijzonder Hoogleraar Farmacotherapie bij ouderen VU MC
1173 Hillie Aaldering Assistant Professor UvA
1174 Sanne Boersma Postdoc researcher UvA
1175 Coen Ottenheijm Hoogleraar VU MC
1176 Reinier Hoff Hoogleraar UMC Utrecht
1177 Renske Hoff Phd-candidate Rijksuniversiteit Groningen
1178 Martin Streng Senior Lecturer Universiteit Twente
1179 Hanneke den Ouden Universitair Hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen
1180 Anima Jhagroe-Ruissen Docent Hogeschool Rotterdam
1181 Knut de Swert Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
1182 Cindy Remijnse-Schrader Phd-candidate Universiteit Utrecht
1183 Douwe van Hinsbergen Hoogleraar Global Tectonics and Paleography Universiteit Utrecht
1184 Inge Loes ten Kate Universitair Docent Universiteit Utrecht
1185 Erwin Brosens Postdoctoral research fellow Erasmus UMC
1186 Agnes Willenborg Director HKU College Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
1187 Peter Jonker Bijzonder Hoogleraar Observationele Hoge-Energie Astrofysica Radboud Universiteit Nijmegen
1188 Francine Dehue Universitair Docent Open Universiteit
1189 Marianne Boes Researcher Utrecht UMC
1190 Robbert Sanderman Hoogleraar UMC Groningen en Universiteit Twente
1191 Laury Bollen Associate Professor Open Universiteit
1192 Bert van der Veen Docent Hanzehogeschool Groningen
1193 Mike Boxem Associate Professor Universiteit Utrecht
1194 Roos Rodenburg Universitair Docent UvA
1195 Han Gerrits Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
1196 Ellen Sandberg Docent Hogeschool Rotterdam
1197 Mariken Leenaerts Assistant Professor Maastricht University
1198 Roger Leenders Hoogleraar Organizational Networks Tilburg University
1199 Lucien van Liere Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
1200 Boy Houben Associate Professor Maastricht University
1201 Dominic Dirkx Assistant Professor TU Delft
1202 Naomi van Stapele Assistant Professor ISS/Erasmus Universiteit Rotterdam
1203 Hilde Hacquebord Universiteit Hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
1204 Joanne Will Phd-candidate Universiteit Leiden
1205 Katie Linstra Phd-candidate Leiden University Medical Center
1206 Bram Peper Lecturer Tilburg University
1207 Richard Dwight Associate Professor TU Delft
1208 Peter Postma Docent Rijksuniversiteit Groningen
1209 Neeltje van Haren Researcher Erasmus MC Rotterdam
1210 Anniek van Doornik Phd-candidate Universiteit Utrecht
1211 Tijs van den Broek Universitair docent Vrije Universiteit Amsterdam
1212 Victor Peperzak Assistant Professor UMC Utrecht
1213 Margaret Urquhart Phd-candidate/docent Leiden University/Conservatorium Amsterdam en Den Haag
1214 Bart Barendregt Universitair Hoofddocent Universiteit Leiden
1215 Ineke Huysman Postdoctoraal Onderzoeker Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
1216 Charlotte Koster Phd-candidate TU Delft
1217 Jelle Reumer Hoogleraar Vertebrate Paleontology Universiteit Utrecht
1218 Lucas Lourens Hoogleraar Geosciences Universiteit Utrecht
1219 Paul Boelen Hoogleraar Klinische Psychologie Universiteit Utrecht
1220 Sybren Drijfhout Hoogleraar Dynamica van het Klimaat Universiteit Utrecht
1221 Barend Mons Hoogleraar Biosemantics, President of Committee on Data for Science and Technology Leiden University Medical Center
1222 Paul C. Struik Hoogleraar Gewasfysiologie Wageningen University
1223 Pim Groen Hoogleraar TU Delft
1224 Caroline de Weert Hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen
1225 Guido Janssen Hoogleraar TU Delft
1226 Piero Colonna Hoogleraar Propulsion and Power TU Delft
1227 Vinod Subramaniam Hoogleraar en Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam
1228 Laan van Staalduinen Secretaris College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
1229 Marjolein Jansen Vice-voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
1230 Mirjam van Praag Hoogleraar en Voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam
1231 Krystel Honsbeek Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
1232 Jeantine Lunshof Assistant Professor UMC Groningen
1233 Jochanan van der Driel Phd-candidate Leiden University
1234 Olga Firssova Universitair Docent Open Universiteit
1235 Inge Hutter Hoogleraar, Rector ISS Institute of Social Studies, Erasmus University Rotterdam
1236 Mariske Westendorp Universitair Docent Universiteit Utrecht
1237 Michiel Kohne Universitair Docent Wageningen University
1238 Maartje Henderikx Phd-candidate Open Universiteit
1239 Ruud van Ommen Hoogleraar TU Delft
1240 Marlies van Eck Universitair Docent Universiteit Leiden
1241 Trijntje Völlnink Universitair Docent Open Universiteit
1242 Luuk Huitink Onderzoeker Oud-Grieks Universiteit Leiden
1243 Stefan Robbers Phd-candidate Open Universiteit
1244 Nico Rutten Universitair Docent Universiteit Twente
1245 Judith Vonk Universitair Docent UMC Groningen
1246 Pieter Huistra Universitair Docent Universiteit Utrecht
1247 Stefan Frank Assistant Professor Radboud Universiteit Nijmegen
1248 Elma Blom Hoogleraar Universiteit Utrecht
1249 Marcel Musch Docent/Onderzoeker TU Eindhoven
1250 Duur Aanen Universitair Hoofddocent Wageningen University
1251 Evert van de Vrie Docent Open Universiteit
1252 Marleen Huysman Hoogleraar Knowledge and Organization Vrije Universiteit Amsterdam
1253 Willem Wander van Nieuwkerk Senior Docent Conservatorium van Amsterdam
1254 Dimitrios Zarpuchas Assistant Professor TU Delft
1255 Erik de Regt Senior Lecturer Maastricht University
1256 Irene Fernandez Villegas Associate Professor TU Delft
1257 Marouen Hamdi Postdoctoral Researcher TU Delft
1258 Oana Druta Universitair Docent TU Eindhoven
1259 David Terburg Universitair Docent Universiteit Utrecht
1260 Pim Geelhoed Universitair docent Rijksuniversiteit Groningen
1261 Siebren Miedema Emeritus Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
1262 Joris Eggenhuisen Universitair Docent Universiteit Utrecht
1263 Marcus Meyer Universitair Docent Maastricht University
1264 Joan Muysken Emeritus Hoogleraar Economie Universiteit Maastricht
1265 Olivia Guerra Santin Assistant Professor TU Eindhoven
1266 Maartje ter Horst van Delden Docent Hogeschool Utrecht
1267 J.A. Mulder Emeritus Hoogleraar faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek TU Delft
1268 Trudy Dehue Emeritus Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
1269 Julien van Campen Docent TU Delft
1270 Daan Bloembergen Onderzoeker CWI, Centrum Wiskunde en Informatica
1271 Marieke Adriaansen Associate Professor Universiteit Utrecht
1272 Michel Doortmont Universitair Hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Leiden
1273 Stephan Schleim Associate Professor Rijksuniversiteit Groningen
1274 Ine te Rietstap Docent HKU
1275 Jeannette Kamp Lecturer Radboud Universiteit Nijmegen
1276 Jaap Bos Hoogleraar Universiteit Maastricht
1277 Ronald Hutjes Associate Professor Wageningen University
1278 Sem Vijverberg Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
1279 Wilfred van der Vegte Universitair Docent TU Delft
1280 Barbara Reinhartz Hoogleraar Familierecht Universiteit van Amsterdam
1281 Mira Duif Phd-candidate Open Universiteit
1282 Dries Vermeulen Hoogleraar Universiteit Maastricht
1283 Viviane Thewissen Universitair Docent Open Universiteit
1284 Oskar van Deventer Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1285 Anselm Kamperman Sander Hoogleraar Intellectual Property Law Universiteit Maastricht
1286 Wim Gijselaers Hoogleraar Educational Research, Department Chair School of Business and Economics Universiteit Maastricht
1287 Aron Jansen Phd-candidate Radboud UMC Nijmegen
1288 Harm Habing Emeritus Hoogleraar Astrophysica Universiteit Leiden
1289 Bart Kruit Lecturer Wageningen University
1290 Frank Huysmans Hoogleraar Bibliotheekwetenschap Universiteit van Amsterdam
1291 Bram Hoonhout Universitair Docent Universiteit Leiden
1292 Thomas Ziesemer Associate Professor of Economics Maastricht University
1293 Lotte Berk Phd-candidate Maastricht University
1294 Sjoerd Zwart Docent/Onderzoeker TU Delft
1295 Jeroen Coelen Docent TU Delft
1296 Frederik van der Veen Associate Professor Erasmus Universiteit Rotterdam
1297 Raymond Buve Emeritus Hoogleraar Faculteit Geesteswetenschappen Universiteit Leiden
1298 Robert-Jan Palstra Senior Scientist Erasmus MC
1299 Jacques van Lankveld Hoogleraar Klinische Psychologie Open Universiteit
1300 Bart Koes Hoogleraar Erasmus MC
1301 Pedram Dibazar Lecturer Amsterdam University College
1302 Mateusz Stoszko Phd-candidate Erasmus MC
1303 Annemieke Smale Unviersitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
1304 Nynke Hofstra Associate Professor Wageningen University
1305 Gjalt Jorn-Peters Assistant Professor Open Universiteit
1306 Ryan Muetzel Postdoctoral fellow Erasmus MC Rotterdam
1307 Ulrike Wild Programme Director Online and Open Learning Wageningen University
1308 Sander Lamballais Phd-candidate Erasmus MC
1309 Sabine Mous Postdoctoraal Onderzoeker Erasmus MC
1310 Bea Campforts Phd-candidate Maastricht University
1311 André Rietman GGZ-psycholoog/Onderzoeker Erasmus MC
1312 Rieke van der Graaf Assistant Professor UMC Utrecht
1313 Pieter Baas Emeritus Hoogleraar Botany Universiteit Leiden
1314 Ralph Lasage Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
1315 C.L. de Mol Phd-candidate Erasmus MC
1316 Jeroen Koch Universitair Docent Universiteit Utrecht
1317 Jana Verboom Lecturer Wageningen University
1318 Frans Jacobs Docent Haagse Hogeschool
1319 Ilja Kocken Phd-candidate Universiteit Utrecht
1320 Marielle Heijltjes Hoogleraar Universiteit Maastricht
1321 Johannes Schuffels Phd-candidate Universiteit Maastricht
1322 Rik Leemans Hoogleraar Wageningen University
1323 Jurjen Emmelkamp Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1324 T.M. van der Sluis Uroloog VU MC
1325 Merve Burnazoglu Phd-candidate Universiteit Utrecht
1326 Arnout Fischer Universitair Hoofddocent Wageningen University
1327 Maarten Storm Onderzoeker Wageningen University
1328 William Veerbeek Senior Lecturer IHE Delft Institute for Water Education
1329 Jos Paulusse Assistant Professor Universiteit Twente
1330 Peter Verboon Universitair Hoofddocent Open Universiteit
1331 Jaswina Bihari-Elahi Docent/Onderzoeker Haagse Hogeschool
1332 Bas van Oudheusden Associate Professor TU Delft
1333 Floortje Schepers Hoogleraar, Hoofd afdeling Psychiatrie UMC Utrecht
1334 Jim van Os Hoogleraar UMC Utrecht
1335 Christian Lange Hoogleraar Universiteit Utrecht
1336 Christien Brinkgreve Emeritus Hoogleraar Sociale Wetenschappen Universiteit Utrecht
1337 Ad de Roo Hoogleraar Geosciences Universiteit Utrecht
1338 Fraukje Koster Docent Hogeschool van Amsterdam
1339 Elsje Fourie Assistant Professor Maastricht University
1340 M.A. van den Dries Phd-candidate Erasmus MC
1341 Erika Speelman Postdoctoral Researcher Wageningen University
1342 Michiel Schaeffer Wetenschappelijk Directeur/Gastmedewerker Climate Analytics/Wageningen University
1343 Daniel A. Okaali Phd-candidate Wageningen University
1344 Alexander Brüggen Universitair Docent Universiteit Maastricht
1345 Marian Bosch-Rekveldt Assistant Professor TU Delft
1346 Steven de Jong Senior Onderzoeker Lentis GGZ Groningen
1347 Irene van de Vijver Postdoctoral researcher UvA
1348 Jeroen Schutt Onderzoeker Wageningen University
1349 Maud de Feijter Phd-candidate Erasmus MC
1350 Peter Vermeulen Phd Onderwijscoördinator/Phd-adviseur Wageningen University
1351 C.J. Weeland Phd-candidate Erasmus MC/Vrije Universiteit Amsterdam
1352 Thomas W. Kuyper Hoogleraar, Soil Biology Group Wageningen University
1353 Bart Labuschagne Universitair Docent Rechtsfilosofie Universiteit Leiden
1354 Gerhard Diephuis Gastdocent Toegepaste Geofysica TU Delft
1355 Hélène Aarts Universitair Docent TU Delft
1356 Ron van Loon Lecturer Universiteit van Amsterdam
1357 Assela Pathirana Associate Professor IHE Delft Institute for Water Education
1358 Monique Gulickx Programme Coordinator and Lecturer Wageningen University
1359 Pejman Bahreman Docent Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law
1360 Lisanne Labuschagne Phd-candidate Erasmus MC
1361 Bas Amelung Assistant Professor Wageningen University
1362 Sharog Hesmat Manesh Docent/Onderzoeker Hogeschool Amsterdam/Universiteit Leiden
1363 Wilko Verbakel Onderzoeker VU MC
1364 Joanna von Berg Phd-candidate UMC Utrecht
1365 Christian Stracke Associate Professor Open Universiteit
1366 Henk Schoot Bijzonder Hoogleraar Universiteit Tilburg
1367 Jacob Voorthuis Associate Professor TU Eindhoven
1368 Iris Pit Phd-candidate en docent Universiteit Utrecht
1369 Nathan van Kleij Phd-candidate Universiteit van Amsterdam
1370 Andriy Volkov Phd-candidate NKI, Netherlands Cancer Institute
1371 Joop Spijker Senior Onderzoeker Wageningen University
1372 Henk Huisman Associate Professor TU Delft
1373 Arend van Essen Docent Rijksuniversiteit Groningen
1374 Niko Roorda Docent Avans Hogeschool
1375 Leonie Krab Docent Universiteit Twente
1376 Mardien Oudega Psychiater en Senior Onderzoeker Amsterdam UMC locatie VU MC
1377 Anja Goldschmidt Postdoc Universiteit Utrecht
1378 Andre Arends Phd-candidate Rijksuniversiteit Groningen
1379 Jacco Slothouber Docent Hogeschool Utrecht
1380 Peter Zwamborn Senior Scientist TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1381 Madelon Lohbeck Postdoc Wageningen University
1382 Chantal de Zeeuw Phd-candidate TU Delft
1383 Ron van Dooren Docent Fontys Hogeschool Tilburg
1384 Tineke Kleinhout-Vliek Phd-candidate Erasmus University Rotterdam
1385 Dennis Uit de Weerd Universitair Docent Open Universiteit
1386 Marcel Boumans Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
1387 Hieke Huistra Universitair Docent Universiteit Utrecht
1388 Chris Vriend Universitair Docent VU MC
1389 Loes Houweling Hoofddocent/Onderzoeker Hogeschool Utrecht
1390 Ko Melief Universitair Docent Universiteit Utrecht
1391 Jeroen Touwen Associate Professor Universiteit Leiden
1392 Joep Dirckx Senior Onderzoeker Wageningen University
1393 Thomas van Ravesteyn Phd-candidate NKI, Netherlands Cancer Institute
1394 Barbara Heyer Docent Hogeschool Utrecht
1395 Quint Rusman Onderzoeker Wageningen University
1396 Erik de Haan Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
1397 J.A.J. Metz Emeritus Hoogleraar Universiteit Leiden
1398 Joost-Pieter Katoen Hoogleraar Universiteit Twente
1399 A.H.M. van Roermund Hoogleraar TU Eindhoven
1400 Marieke Wichers Hoogleraar UMC Groningen
1401 Anke Moerland Assistant Professor of Intellectual Property Law Maastricht University
1402 Bram Jongbloed Phd-candidate TU Delft
1403 Sander Korz Senior Strategy Manager TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1404 Daniël Peeters Senior Researcher TU Delft
1405 Saskia Törnqvist Docent Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
1406 Meaghan Fowlie Universitair Docent Universiteit Utrecht
1407 Tessa van Schijndel Universitair Docent Universiteit van Amsterdam
1408 Pablo del Hierro Assistant Professor History Maastricht University
1409 Bram van den Hout Junior Researcher IISG, International Institute of Social History
1410 Ludo Schoenmakers Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
1411 Tim van Balkom Phd-candidate VU MC
1412 Kirsten Olofsen Docent Hogeschool Utrecht
1413 Reinder Rutgers Docent TU Eindhoven
1414 Inga Aarts Phd-candidate VU MC
1415 Sabine Go Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
1416 Menno Welling Lecturer en Programme Coordinator Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
1417 John van de Wetering Phd-candidate Radboud Universiteit Nijmegen
1418 Henk Huizinga Docent Conservatorium van Amsterdam
1419 Merel Laferte Docent NHL Stenden Hogeschool
1420 Peter Lindenburg Lector Metabolomics Hogeschool Leiden
1421 Philip Karré Universitair Docent Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdamm
1422 Ashkan Ashkpour Postdoctoral Researcher IISG, International Institute of Social History
1423 Hajo Schilrepoort University Lecturer TU Eindhoven
1424 Sander Claassen Lerarenopleider Wiskunde Hogeschool van Amsterdam
1425 Jelle Will Phd-candidate Universiteit Twente
1426 Annet Meinen Lerarenopleider Fontys Lerarenopleiding Tilburg
1427 Henk Roelfsema Orthopedagoog, Docent Hogeschool Utrecht
1428 Carla Haelermans Associate Professor Maastricht University
1429 Johan Roeland Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
1430 Gillian Saunders-Smits Senior Docent TU Delft
1431 Annika Pettersson Klinisch academisch medewerker Leids Universitair Medisch Centrum
1432 Rene Paré Directeur MAD Emergent Art Center Eindhoven
1433 Arvind Gangoli Rao Associate Professor TU Delft
1434 Kristen Cheney Associate Professor International Institute of Social Studies, Den Haag
1435 Kristel de Groot Phd-candidate Erasmus Universiteit Rotterdam
1436 Nynke Boonstra Docent NHL Stenden Hogeschool
1437 Angela Pfaff Docent, voorzitter examencommissie Hogeschool Utrecht
1438 Paul Jonas Stafdocent Leids Universitair Medisch Centrum
1439 Mirjam Gerrits Docent UMC Utrecht
1440 Asta Berglind Willemsdottir Verheul Researcher Tilburg University
1441 Monique Leygraaff Opleider en Docent iPabo University of Applied Sciences
1442 Edwin Koster Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
1443 Mahmood Shafeie Zargar Universitair Docent Vrije Universiteit Amsterdam
1444 Hans de Vries Docent/Onderzoeker Saxion Hogeschool
1445 Martijn van Emmerik Project Manager TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1446 William Arfman Universitair Docent Tilburg University
1447 Marjan Vermeulen Hoogleraar Open Universiteit
1448 Dorien van Zandbergen Postdoctoral researcher Universiteit van Amsterdam
1449 Janneke Ravensberg Arts in opleiding tot klinisch onderzoeker Leids Universitair Medisch Centrum
1450 Daan Wegener Docent Universiteit Utrecht
1451 Tom Wijnberg Scientist TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1452 Jeanine Ploegmakers Huisarts en Academisch Docent Leids Universitair Medisch Centrum
1453 Frea Haandrinkman Faculty Liaison Librarian Erasmus University
1454 Maartje Offerhuis Huisarts en Docent PHEG Leids Universitair Medisch Centrum
1455 Huub Meijers Universitair Hoofddocent Universiteit Maastricht
1456 G.J. Kleinrensink Hoogleraar Anatomy Erasmus MC
1457 Michelle van Laethem Assistant Professor Universiteit van Amsterdam
1458 Karen Fortuin University Lecturer Wageningen University
1459 Jill Knapen Assistant Professor Universiteit van Amsterdam
1460 Barbara Nevicka Assistant Professor Universiteit van Amsterdam
1461 Wouter Zomervrucht Phd-candidate Universiteit Leiden
1462 Terry Hegberg Docent Hogeschool Inholland
1463 Lotte Pet Promovenda en onderwijscoördinator Universiteit Leiden
1464 Henk Looijesteijn Research Fellow IISG, International Institute of Social History
1465 Judith van Ooijen Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
1466 Lex M. Bouter Hoogleraar Methodologie en Integriteit Vrije Universiteit Amsterdam
1467 Akashdip Singh Phd-candidate UMC Utrecht
1468 Bas ter Haar Romeny Hoogleraar Archeologie Vrije Universiteit Amsterdam
1469 Hans Anten Geaffilieerd Onderzoeker Universiteit Utrecht
1470 Thamar van Dijk Universitair Docent Erasmus Universiteit Rotterdam
1471 Denise van Deursen Universitair Docent Open Universiteit
1472 Jasmijn de Lijster Phd-candidate Erasmus MC Rotterdam
1473 Anne Elffers Docent Maastricht University
1474 Marije Visscher Docent Leids Universitair Medisch Centrum
1475 Carlo Ierna Postdoc en tijdelijk docent Radboud Universiteit Nijmegen, Vrije Universiteit Amsterdam
1476 Jonathan Barnhoorn Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1477 Wijnand Helfrich Hoogleraar UMC Groningen
1478 W.P. Achterberg Hoogleraar Institutionele Zorg en Ouderengeneeskunde Leids Universitair Medisch Centrum
1479 Ronald H.P. Kleiss Hoogleraar IMAPP, Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics, Radboud Universiteit Nijmegen
1480 Peter H. Verburg Hoogleraar Environmental Geology Vrije Universiteit Amsterdam
1481 Fulco Ludwig Hoogleraar Water and Climate Change Wageningen University
1482 Bart Kamphorst Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1483 C.C.M. Juffermans Huisartsdocent, kaderhuisarts Palliatieve Zorg Leids Universitair Medisch Centrum
1484 Mohammad H. Rezazade Mehrizi Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
1485 Annemarie Pinkse Huisarts docent Leids Universitair Medisch Centrum
1486 Erik Koppe Universitair Docent Universiteit Leiden
1487 Berend Alberts-de Gier Phd-candidate Universiteit Twente
1488 Jérôme Gijselaers Universitair Docent Open Universiteit
1489 Alex Bolding Universitair Docent Wageningen University
1490 Ivonne Derks Phd-candidate Erasmus MC
1491 Esha Shah Assistant Professor Wageningen University
1492 Erwin Capitain Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
1493 Alexander Guttenplan Researcher Maastricht University
1494 Han Naeff GIS onderzoeker Wageningen University
1495 Bert Bruins Programme Director and Lecturer Wageningen University
1496 Jannie Wijnen Assistant Professor UMC Utrecht
1497 Rinchu Doma Dukpa Phd-candidate Wageningen University
1498 Marc Schauten Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
1499 Hans Korteling Senior Scientist, Programmaleider TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1500 Stef Koop Phd-candidate Universiteit Utrecht
1501 Annelies Heijmans Senior Lecturer/Researcher VHL Hogeschool
1502 Sander Begeer Associate Professor Vrije Universiteit Amsterdam
1503 Kritika Maheshwari Phd-candidate Rijksuniversiteit Groningen
1504 Marina Uzunova Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
1505 Edin Smailhhodzic Lecturer/researcher Hanzehogeschool Groningen
1506 Rinny E. Kooi Docent Instituut Biologie Universiteit Leiden
1507 Riccardo Riva Universitair Docent TU Delft
1508 Matus Mihalak Assistant Professor Maastricht University
1509 Pim Klaassen Assistant Professor Vrije Universiteit Amsterdam
1510 Lilian Welling-Steffens Gastdocent UvA en Universiteit Leiden
1511 Stieneke Lucassen Docent Hogeschool van Amsterdam
1512 Tamarinde Haven Phd-candidate Vrije Universiteit Amsterdam
1513 Elisabet Rasch Associate Professor Wageningen University
1514 Hanan El Marroun Universitair Docent Erasmus MC en Erasmus Universiteit Rotterdam Department of Psychology, Education and Child Studies
1515 Trudie Schils Universitair Hoofddocent Maastricht University
1516 Koen van Eijck Hoogleraar Cultuursociologie Erasmus Universiteit Rotterdam
1517 Carla Rita Palmerino Hoogleraar Geschiedenis van de Moderne Filosofie Radboud Universiteit Nijmegen
1518 Remco Tuinier Hoogleraar Physical Chemistry TU Eindhoven
1519 Catarina Dutilh Novaes Hoogleraar Filosofie Vrije Universiteit Amsterdam
1520 Geraldine Dijk Docent TU Delft
1521 Dolf de Groot Associate Profesor Wageningen University
1522 Anneke Sools Universitair Docent Universiteit Twente
1523 Paul Goudena Emeritus Hoogleraar Pedagogiek Universiteit Utrecht
1524 Erik Janssen Associate Lector HAN Hogeschool Arnhem en Nijmegen
1525 Saskia Wouters Universitair Docent Klinische Psychologie Open Universiteit
1526 Harm Kort Senior Lecturer NHL Stenden Hogeschool
1527 Margit van Wessel Universitair Docent Wageningen University
1528 Tjitske Zaat Phd-candidate AMC
1529 Nanna Verhoeff Universitair Hoofddocent Universiteit Utrecht
1530 Kevin Cowan Lecturer and Education Fellow TU Delft
1531 Nathalie Brusgaard Phd-candidate Leiden University
1532 Bob Su Hoogleraar Universiteit Twente
1533 Vladimir Stissi Hoogleraar Klassieke Archeologie Universiteit van Amsterdam
1534 Pieter van Wesemael Hoogleraar Urbanism and Urban Architecture TU Eindhoven
1535 Iris van der Tuin Hoogleraar Universiteit Utrecht
1536 Jo Geraedts Hoogleraar TU Delft
1537 M.J.F. Stive Emeritus Hoogleraar Coastal Engineering TU Delft
1538 Bernd Rieger Hoogleraar TU Delft
1539 Jonas Kuiper Assistant Professor UMC Utrecht
1540 Cornelis de Mooij Phd-candidate TU Delft
1541 Kevin Raaphorst Lecturer and Postdoc Researcher Wageningen University
1542 Annemarie Köhne Phd-candidate Amsterdam UMC
1543 Marjan Melkert Senior Docent Zuyd Hogeschool
1544 Janien van der Greft Onderzoeker Wageningen University
1545 Arie Hordijk Docent Christelijke Hogeschool Ede
1546 Mark Smit Hogeschoolhoofddocent Hogeschool Rotterdam
1547 Meghan Rens Junior Onderzoeker Erasmus Universiteit Rotterdam
1548 Gertrude Grijpink Coördinator Huisartsopleiding LUMC
1549 Mark Hommes Unviersitair Docent Open Universiteit
1550 Niske Verweij Docent Hogeschool Utrecht
1551 Floris Langen Senior Lecturer NHL Stenden Hogeschool
1552 Veerle Brenninkmeijer Universitair Docent Universiteit Utrecht
1553 Amy de Bruine Phd-candidate Universiteit Leiden
1554 Laurie Hermans Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1555 Jilian Student Phd-candidate Wageningen University
1556 Trudie Knijn Hoogleraar Universiteit Utrecht
1557 Yannick Raczynski-Henk Phd-candidate Universiteit Leiden
1558 Dennis Kerckhoffs Lecturer Universiteit Utrecht
1559 Valentina Carraro Postdoctoral Researcher Maastricht University
1560 Arjan de Vetten Universitair Docent Universiteit Leiden
1561 Allard Tamminga Universitair Docent Rijksuniversiteit Groningen
1562 Angelique Bakker-Pieper Lecturer Universiteit van Amsterdam
1563 H.J. de Vriend Emeritus Hoogleraar TU Delft
1564 Els Stronks Hoogleraar Universiteit Utrecht
1565 Annick Pijnenburg Phd-candidate Tilburg University
1566 Christine Richter Assistant Professor Universiteit Twente
1567 José van Dijck Hoogleraar Universiteit Utrecht
1568 Rosa Vissenberg Docent LUMC
1569 A.F.H. Smelt Docent LUMC
1570 Mirjam Busch Onderzoeker Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
1571 Aart Mudde Universitair Docent Open Universiteit
1572 Johan Coenen Postdoc Universiteit Maastricht
1573 Jonathan van den Ham Onderzoeker TNO, Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurlijkwetenschappelijk Onderzoek
1574 Lucy Hall Lecturer University of Amsterdam
1575 Sophie Rickebusch Lecturer Wageningen University
1576 Camilo Uloa Phd-candidate Universiteit Utrecht
1577 Hanneke van Asperen Postdoc Radboud Universiteit Nijmegen
1578 Pieter van Breukering Universitair Hoofddocent Vrije Universiteit Amsterdam
1579 Madelon Eelderink Phd-candidate Universiteit Utrecht
1580 Marloes van Noorloos Universitair Hoofddocent Tilburg University
1581 Johan Hoefnagels Associate Professor TU Eindhoven
1582 Kristin Denzer Associate Professor UMC Utrecht
1583 Nanda Oudejans Universitair Docent Universiteit Utrecht
1584 Werner Rinia Docent NHL Stenden Hogeschool
1585 Rowina Hussainali Phd-candidate Erasmus UMC
1586 Femke van Noorloos Assistant Professor Universiteit Utrecht
1587 Chris Klaassen Emeritus Hoogleraar Mathematical Statistics Universiteit van Amsterdam
1588 Carolien Kroeze Hoogleraar Water-systems and Global Change Wageningen University
1589 Theo de Kok Hoogleraar Population-based Toxicogenomics Universiteit Maastricht
1590 Wilko Letterie Hoogleraar Strategic Management, Vice-dean Research and Education Universiteit Maastricht
1591 Ad M. van den Berg Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen
1592 Alex Oude Elferink Hoogleraar Internationaal Recht van de Zee Universiteit Utrecht
1593 Joke Spikman Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen/UMCG
1594 Martin Wassen Hoogleraar, Head Environmental Sciences Universiteit Utrecht
1595 Barend Middelkoop Emeritus Hoogleraar LUMC
1596 Erik de Haan Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
1597 Juliette Walma van der Molen Hoogleraar Universiteit Twente
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close